Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101643

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací zahraničních pojistných událostí.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Specialista v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Riskmanažer v pojišťovnictví, Disponent zajištění, Hlavní metodik v pojišťovnictví, Pojistný analytik, Upisovatel rizik pro pojištění osob, Pojistný matematik, Disponent likvidace pojistných událostí, Produktový manažer v pojišťovnictví, Vyšetřovatel v pojišťovnictví, Upisovatel rizik pro neživotní pojištění, Disponent vzniku pojištění
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vypracování metodiky a metodické vedení likvidace pojistných událostí.
 • Kontrola dodržování pracovních postupů v oblasti likvidace pojistných událostí, provádění revize velkých a nadlimitních poj. událostí.
 • Likvidace složitých a komplikovaných pojistných událostí a pojistných událostí velkého rozsahu.
 • Rozhodování o výši pojistného plnění.
 • Dojednávání vyrovnání sporných nároků v rámci stanoveného limitu (koordinace prošetřování faktů u pochybných nároků).
 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými zařízeními a orgány působícími v zábraně škod.
 • Spolupráce při formulování zásad pojistné politiky, ověřování působení pojišťovny v rámci pojistného trhu.
 • Výkon odborných činností při likvidaci zahraničních pojistných událostí.
 • Vedení příslušné evidence a koordinace vypracování zpráv.
 • Vyřizování stížností klientů.

CZ-ISCO

 • 24133 - Specialisté likvidace pojistných událostí
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24133 Specialisté likvidace pojistných událostí 45 664 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1001 Orientace v dokumentaci o pojistných událostech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.5914 Stanovování výše potřebných pojistných rezerv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.5401 Určování výše pojistného plnění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3555 Revize velkých a nadlimitních pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8016 Vedení požadovaných evidencí a dokumentací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1003 Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1003 Poskytování konzultační a poradenské činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3558 Likvidace pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2008 Určování technologických postupů v oblasti likvidace pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.5008 Odhady výše pojistného plnění ve vazbě na rezervy hlášených pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0058 pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0063 rezervy v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0061 právo Evropské unie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0060 mezinárodní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf