Typ JP ID
Specializace 101917

Pokladník

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Účetní
Příbuzné specializace: Odborný účetní, Fakturant, Pracovník pro evidenci zásob, Mzdová účetní
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyplácení a přijímání peněz a cenin.
 • Spolupráce při provádění fyzické i dokladové inventarizace v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Vedení předepsané evidence a záznamů.

CZ-ISCO

 • 52302 - Pokladníci v organizacích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (CZ-ISCO 5230)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 506 Kč 20 276 Kč 28 712 Kč 18 783 Kč 26 598 Kč 34 494 Kč
Středočeský kraj 12 704 Kč 18 534 Kč 27 436 Kč 19 087 Kč 23 230 Kč 29 260 Kč
Jihočeský kraj 15 980 Kč 19 128 Kč 26 186 Kč 17 618 Kč 21 805 Kč 29 118 Kč
Plzeňský kraj 15 108 Kč 20 486 Kč 30 308 Kč 17 548 Kč 21 976 Kč 30 669 Kč
Karlovarský kraj 16 483 Kč 20 341 Kč 26 222 Kč - - -
Ústecký kraj 15 942 Kč 19 610 Kč 26 180 Kč 16 536 Kč 20 255 Kč 28 066 Kč
Liberecký kraj 14 595 Kč 19 271 Kč 26 707 Kč 16 589 Kč 21 444 Kč 25 843 Kč
Královéhradecký kraj 16 616 Kč 23 263 Kč 29 611 Kč 17 230 Kč 22 576 Kč 27 591 Kč
Pardubický kraj 14 406 Kč 20 169 Kč 27 941 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 081 Kč 19 694 Kč 27 532 Kč 16 663 Kč 22 449 Kč 25 453 Kč
Jihomoravský kraj 15 120 Kč 20 257 Kč 28 661 Kč 16 011 Kč 22 089 Kč 28 632 Kč
Olomoucký kraj 13 458 Kč 18 737 Kč 26 878 Kč 16 825 Kč 24 720 Kč 29 044 Kč
Zlínský kraj 13 722 Kč 17 219 Kč 26 576 Kč 18 148 Kč 21 286 Kč 26 130 Kč
Moravskoslezský kraj 11 990 Kč 17 562 Kč 26 575 Kč 16 587 Kč 22 710 Kč 28 743 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 19 454 Kč 22 838 Kč
52302 Pokladníci v organizacích 22 912 Kč 24 467 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů na základě skutečného pohybu peněz a cenin. 6
Řádné vedení pokladní knihy (pokladního deníku). 6
Obstarávání peněžního styku s bankami např. odvod nadlimitní hotovosti a výběr peněžní hotovosti do pokladny. 6
Ověřování účetních dokladů předložených k výplatě (přijetí) v souladu s interními předpisy účetní jednotky (zda mají stanovené náležitosti, jsou doloženy potřebnými přílohami a jsou opatřeny podpisovými záznamy oprávněných osob). 6
Zabezpečování archivace dokladů. 4
Dodržování denního limitu zůstatku pokladní hotovosti. 4
Ověřování totožnosti příjemců hotovosti. 4
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost. 7
Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti. 6
Pokladní manipulace s peněžní hotovostí. 5
Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví 6343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 4 Nutné
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 4 Výhodné
i33._.0004 vedení pokladních deníků a knih 4 Nutné
i31._.0003 styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi 4 Nutné
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.C.4001 Manipulace s penězi (počítání, kasírování, rozměňování) 4 Nutné
i11.C.4004 Manipulace s ceninami (stravenky, kolky) 4 Nutné
i32.D.8049 Příprava pokladních dokladů pro archivaci dle platných předpisů 4 Nutné
i32.C.4001 Zajišťování plateb v hotovosti 4 Nutné
i32.D.8071 Vedení pokladní knihy včetně vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků, a to i v cizí měně 4 Nutné
i32.C.4002 Provádění plateb v hotovosti (příjem a výdej), a to jak pro vnitřní potřebu organizace, tak i ve vztahu k veřejnosti v tuzemské i cizí měně 4 Nutné
i32.D.3925 Kontrola stavu pokladní hotovosti ve vztahu k údajům z účetní evidence i ve vztahu ke stanoveným pokladním limitům či potřebám organizace 4 Nutné

Zdravotní podmínky