Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102329

Antropolog

Antropolog provádí vědecké a výzkumné práce v oblasti antropologie, dohlíží nad sbírkami antropologické povahy, provádí analýzy pro archeologii, kriminalistiku, medicínu a státní správu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Antropologist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výzkum člověka z biologického pohledu (ontogeneze, fylogeneze, variabilita lidského těla, zdravotní stav, genetika člověka) a z kulturního a sociálního hlediska (vznik a vývoj lidské kultury, srovnávání prostředí různých kultur, význam kultury).
 • Studium lidské rasy.
 • Prezentace výsledků své práce prostřednictvím publikační činnosti a výstav.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti antropologie pro státní správu a samosprávu nebo v mezinárodním rozsahu.
 • Zpracování analýzy a expertízy pro kriminalistiku, archeologii a medicínské obory.
 • Vědecké zpracování a evidence výzkumné dokumentace a antropologické sbírky.

CZ-ISCO

 • 26326 - Antropologové
 • 2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2632)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 964 Kč 42 202 Kč 69 840 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 365 Kč 41 641 Kč 58 209 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 43 293 Kč 35 582 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru antropologie 1512T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru antropologie 1512R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j16.D.9002 Práce s odbornými texty a vědeckými poznatky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16.D.2001 Zařazování antropologických nálezů dle odborných postupů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.6013 Provádění laboratorního šetření pro antropologické účely 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16.A.6001 Odběr antropologických vzorků, jejich zpracování, měření a celková analýza 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8211 Pořizování 2D a 3D dokumentace antropologických nálezů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16.D.9001 Syntéza antropologických dat a jejich interpretace, utváření obecných závěrů s ohledem na dříve publikovaná data 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22._.0011 práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0042 administrativa sbírek a péče o ně 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j16._.0004 antropologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16._.0003 genetika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0002 archeologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j32._.0020 sociologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0003 muzeologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0021 kulturologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37._.0003 lingvistika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.