Typ JP ID
Specializace 103148

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů provádí dle příslušných norem měření elektrických i neelektrických veličin a dle zadání konstruktéra vývojové i typové zkoušky.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Zkušební technik elektrických strojů a přístrojů
Nadřízené povolání: Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Příbuzné specializace: Elektrotechnik letadlových přístrojů, Elektrotechnik měřících přístrojů, Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť, Mechatronik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava na zkoušky prostudováním parametrů a podmínek zkoušky a měření.
 • Určení, příprava a kontrola vhodných měřicích přístrojů.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí měřicích přístrojů, příprava vzorků.
 • Řízení zkušebních zařízení pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k zajištění korektního průběhu práce během zkoušky.
 • Obsluha měřících přístrojů a zkušebních zařízení a provádění prací nutných při měření.
 • Odzkoušení vzorků za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vyhodnocení naměřených hodnot, jejich posouzení z hlediska příslušných norem nebo konkrétních požadavků.
 • Tvorba zkušebního protokolu.

CZ-ISCO

 • 31135 - Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 971 Kč 39 713 Kč 67 770 Kč - - -
Středočeský kraj 28 170 Kč 42 161 Kč 65 228 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 990 Kč 50 597 Kč 67 617 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 986 Kč 36 821 Kč 53 907 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 733 Kč 37 116 Kč 52 804 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 956 Kč 34 367 Kč 59 466 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 924 Kč 39 153 Kč 61 984 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 351 Kč 35 063 Kč 54 242 Kč - - -
Zlínský kraj 24 098 Kč 35 049 Kč 55 707 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 40 555 Kč 34 326 Kč
31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti 35 509 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Speciální mechanická měření. 6
Speciální elektrická měření. 6
Posouzení shody mechanických vlastností výrobku dle normy. 5
Posouzení shody dielektrických parametrů výrobku dle normy. 5
Posouzení shody elektrických parametrů výrobku dle normy. 5
Posouzení shody elektromagnetické kompatibility (EMC) parametrů s normou. 5
Ověření vnějších rozměrů zkoušeného zařízení dle zadání. 4
Změření teploty na povrchu zařízení dle zadání. 4
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracovávání zkušebních protokolů. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 4 Nutné
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 4 Nutné
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 4 Nutné
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 Nutné
j13._.0001 fyzika obecně 4 Nutné
e74._.0010 zásady kontroly a seřizování měřidel 4 Nutné
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 4 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 4 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.D.1803 Ochrana před bleskem a přepětím (LPS) 4 Nutné
e81.D.1019 Orientace v pojmech, vztazích a výpočtech elektrických a elektromagnetických veličin 4 Nutné
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 4 Nutné
e81.D.4434 Testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů podle stanovených postupů 4 Nutné
e81.D.1066 Vyhodnocení naměřených veličin a vyhotovení záznamu 4 Nutné
e81.D.1068 Měření a evidence elektrických a neelektrických veličin a parametrů podle kontrolního protokolu 4 Nutné
e81.D.1069 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem 4 Nutné
e81.D.1070 Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů 4 Nutné
e81.D.1073 Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky 4 Výhodné
e81.A.1019 Kontrola, opravy a kalibrace měřicích přístrojů pro měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů 4 Nutné
e81.D.1108 Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.