Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103470

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: lékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Doktorský studijní program
Alternativní názvy: Lékař pracující pod odborným dohledem, Doctor, Physician, Arzt, Doktor
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

CZ-ISCO

  • 22113 - Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)
  • 22128 - Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)
  • 2211 - Praktičtí lékaři
  • 2212 - Lékaři specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Praktičtí lékaři (CZ-ISCO 2211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 885 Kč 32 680 Kč 83 525 Kč 51 144 Kč 72 844 Kč 97 805 Kč
Středočeský kraj - - - 48 505 Kč 67 247 Kč 93 316 Kč
Kraj Vysočina - - - 45 459 Kč 66 791 Kč 88 945 Kč
Jihomoravský kraj - - - 46 009 Kč 78 988 Kč 122 573 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 43 963 Kč 68 223 Kč 121 424 Kč

Lékaři specialisté (CZ-ISCO 2212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 925 Kč 48 386 Kč 88 520 Kč 58 860 Kč 89 980 Kč 139 095 Kč
Středočeský kraj 21 108 Kč 64 331 Kč 105 597 Kč 60 051 Kč 98 640 Kč 147 389 Kč
Jihočeský kraj 22 582 Kč 77 925 Kč 133 119 Kč 72 626 Kč 102 050 Kč 134 741 Kč
Plzeňský kraj - - - 74 764 Kč 113 646 Kč 164 087 Kč
Ústecký kraj 49 323 Kč 84 368 Kč 147 626 Kč 69 858 Kč 112 501 Kč 160 900 Kč
Liberecký kraj - - - 39 324 Kč 70 401 Kč 128 070 Kč
Královéhradecký kraj 54 359 Kč 78 100 Kč 118 215 Kč 60 508 Kč 102 085 Kč 159 117 Kč
Pardubický kraj 37 471 Kč 61 123 Kč 89 510 Kč 57 114 Kč 100 425 Kč 136 697 Kč
Kraj Vysočina - - - 56 571 Kč 89 333 Kč 134 282 Kč
Jihomoravský kraj - - - 51 269 Kč 83 686 Kč 138 908 Kč
Olomoucký kraj - - - 65 076 Kč 107 086 Kč 154 608 Kč
Zlínský kraj - - - 59 615 Kč 78 592 Kč 135 957 Kč
Moravskoslezský kraj 47 741 Kč 88 545 Kč 144 422 Kč 57 477 Kč 90 187 Kč 147 073 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2211 Praktičtí lékaři 32 941 Kč 75 124 Kč
2212 Lékaři specialisté 64 411 Kč 91 716 Kč
22113 Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) - 73 117 Kč
22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) 59 721 Kč 68 834 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2211 Všeobecní a praktičtí lékaři http://data.europa.eu/esco/isco/C2211

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství 5103T
Specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni dle Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené zkouškou a certifikátem o absolvování základního kmene.

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Členství v České lékařské komoře opravňující k výkonu lékařského povolání na území ČR dle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí sedm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. tzv. automatickým uznáváním odborné kvalifikace (viz. Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. 275/2007), dále na základě nabytých práv, popř. v rámci řízení o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře (viz. zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace).
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném než členském státě EU nebo mimo státy smluvním státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí osm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. úspěšným složením aprobační zkoušky (viz. vyhláška 188/2009 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.0003 Poskytování preventivní péče 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0004 Poskytování diagnostické péče 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0005 Poskytování léčebné péče 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0007 Poskytování dispenzární péče 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0008 Poskytování paliativní péče 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0006 Poskytování léčebně rehabilitační péče 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11.D.0001 Vedení zdravotnické dokumentace 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.0010 Aplikování odborných dovedností v příslušném základním kmeni lékařů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.Z.0001 Řízení kvality poskytované zdravotní péče a zajištění bezpečí pacientů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11.D.0002 Vedení požadovaných výkazů a evidencí v lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11.D.0009 Provádění revizní činnosti podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0002 všeobecné lékařství 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0007 farmakologie ve všeobecném lékařství 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0009 medicínské právo, hygienické a jiné předpisy 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0019 zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0016 radiační ochrana ve všeobecném lékařství 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0017 znalosti v příslušném základním kmeni lékařů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0010 vykazování a úhrady zdravotních úkonů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0014 vědecké metody v lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k14._.0008 profesní etika a psychologie jednání s pacientem a jeho okolím 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11._.0015 preventivní metody v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.