Typ JP ID
Povolání 101674

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním, provádí jejich šetření a stanovuje výši pojistného plnění.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení nároku na pojistné plnění, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace dokumentů souvisejících se škodní událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistné plnění, s policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí (např. společnosti, poskytující asistenční služby, zdravotnická zařízeni, soudy).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

CZ-ISCO

 • 33152 - Likvidátoři
 • 3315 - Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři (CZ-ISCO 3315)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 33 370 Kč 42 573 Kč 49 910 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 096 Kč 35 518 Kč 56 761 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři 37 402 Kč -
33152 Likvidátoři 37 862 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování a likvidování pojistných událostí při úhradě léčebných výloh z cestovního pojištění. 7
Zpracování a likvidování pojistných událostí při úrazu v souvislosti s cestováním. 7
Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události. 7
Zpracování a likvidování pojistných událostí z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu v souvislosti s cestováním. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch 6543N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1713 Využívání právních a ostatních předpisů souvisejících s pojištěním 4 Nutné
i12.D.6553 Shromažďování a analýza podkladů potřebných pro likvidaci pojistné události v oblasti cestovního pojištění 4 Nutné
i12.D.2581 Navržení postupu likvidace pojistné události - cestovní pojištění 4 Nutné
i12.D.6557 Identifikování pojistných podvodů - cestovní pojištění 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0058 pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech 4 Nutné
i12._.0061 odhady výše pojistného plnění ve vazbě na rezervy hlášených pojistných událostí 4 Nutné
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 Nutné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Nutné
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 2 Nutné
i12._.0067 pravidla a rozsah pojistného krytí v jednotlivých produktech 4 Nutné
i12._.0059 technická odbornost daného pojistného odvětví 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.