Typ JP ID
Specializace 101911

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranný doprovod osob či vozidla v úhrnné hodnotě více než 5 milionů Kč a údržbu peněžních automatů a bankomatů, se specifickými nároky na rozhodování a s návazností na činnost ostatních členů pracovní skupiny.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník ochranného doprovodu
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Příbuzné specializace: Psovod bezpečnostní služby, Pracovník osobní ochrany, Pracovník ostrahy veřejných akcí, Pracovník výjezdové skupiny, Pracovník dohledového centra, Pracovník ostrahy v obchodě a službách
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava k zajištění převozu finanční hotovosti, cenin, věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo doprovodu osoby či vozidla, kontrola dokumentů, přepravních a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
 • Provádění úkonů k zajištění bezpečnosti na trase převozu nebo přesunu, převzetí a doručení zásilky či osoby podle předem daných instrukcí a postupů.
 • Ostraha a ochrana přepravované finanční hotovosti, majetku, oprávněných zájmů, života a zdraví při napadení převozu či doprovázené osoby, při havárii a jiné mimořádné události.
 • Přímá součinnost s Policií ČR, obecní policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a s dalšími určenými osobami při zajištění bezpečnosti převozu nebo doprovodu osoby či vozidla.
 • Provádění činností při preventivních opatřeních a při klamných akcích podle pokynů a předem daných postupů.
 • Obsluha technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů, použití věcných bezpečnostních prostředků a stanovené výzbroje.
 • Řízení a běžná údržba motorových vozidel.
 • Pořizování situačních záznamů a dokumentů, vedení provozní dokumentace a stanovené evidence.

CZ-ISCO

 • 54149 - Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 12 530 Kč 16 062 Kč 31 464 Kč 13 823 Kč 18 963 Kč 28 570 Kč
Středočeský kraj 12 203 Kč 13 723 Kč 25 656 Kč 13 694 Kč 17 571 Kč 25 969 Kč
Jihočeský kraj 12 437 Kč 14 391 Kč 20 811 Kč 13 688 Kč 18 066 Kč 22 988 Kč
Plzeňský kraj - - - 13 939 Kč 17 881 Kč 21 977 Kč
Karlovarský kraj 11 110 Kč 14 167 Kč 17 216 Kč 15 047 Kč 20 217 Kč 22 748 Kč
Ústecký kraj - - - 12 649 Kč 16 736 Kč 21 640 Kč
Liberecký kraj - - - 12 926 Kč 15 093 Kč 17 897 Kč
Královéhradecký kraj - - - 15 432 Kč 18 779 Kč 28 056 Kč
Pardubický kraj - - - 13 887 Kč 16 699 Kč 25 670 Kč
Kraj Vysočina 12 479 Kč 16 126 Kč 23 400 Kč 13 735 Kč 19 265 Kč 26 171 Kč
Jihomoravský kraj 12 395 Kč 13 941 Kč 18 370 Kč 14 386 Kč 18 639 Kč 25 758 Kč
Olomoucký kraj 11 994 Kč 13 627 Kč 17 271 Kč 14 995 Kč 20 009 Kč 30 108 Kč
Zlínský kraj 12 405 Kč 14 015 Kč 17 911 Kč 12 031 Kč 15 788 Kč 20 693 Kč
Moravskoslezský kraj 11 689 Kč 13 738 Kč 22 208 Kč 14 153 Kč 18 596 Kč 24 834 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 14 177 Kč 18 128 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ozbrojená ochrana a střežení objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty. 4
Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin. 4
Ozbrojený doprovod a ochrana osob. 4
Ozbrojená údržba ATM. 4
Ozbrojená ochrana a střežení objektů. 3
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Speciální ozbrojená individuální ochrana. 7
Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin. 6
Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty. 5
Ozbrojená ochrana a střežení objektů. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin (68-004-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0052 osobní ochrana, ozbrojený doprovod 3 Nutné
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 3 Nutné
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 3 Nutné
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 3 Nutné
i11._.0036 systémy ochrany prostřednictvím bankovních sejfů a trezorů 2 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.B.4351 Komplexní zajišťování obsluhy bankovních automatů 2 Nutné
l21.D.8509 Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech 3 Nutné
l21.E.2505 Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin 3 Nutné
l21.E.2516 Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů a zajišťování míst činu s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní 3 Nutné
l21.B.4501 Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů 2 Nutné
l21.B.4551 Obsluhování a používání optických, signalizačních a komunikačních prostředků určených k ostraze objektů a osob 2 Nutné
l21.C.1012 Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami 3 Nutné
l21.D.1015 Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21.B.6580 Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy 2 Nutné
l21.E.2535 Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů 3 Nutné