Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30727

Tapetář

Tapetář upravuje podkladové plochy a dekoruje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými a speciálními.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Paperhanger
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet tapetovaných ploch, množství tapet a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro tapetářské práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Příprava povrchů pro tapetování.
 • Příprava, nanášení a lepení tapet.
 • Konečná úprava tapetovaných ploch, upevňování lišt bordur a jiných dekorativních prvků.
 • Opravování tapetovaných ploch.

CZ-ISCO

 • 71313 - Tapetáři
 • 7131 - Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři (CZ-ISCO 7131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 295 Kč 29 146 Kč 35 277 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7131 Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři 20 218 Kč 28 204 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7131 Malíři (vč. stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři http://data.europa.eu/esco/isco/C7131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Malíř a lakýrník 39-41-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Malířské a natěračské práce 36-57-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce 3657E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce 3663H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tapetář/tapetářka (39-003-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2132 Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2031 Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3928 Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetování; stanovení způsobu přípravy podkladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2127 Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3327 Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění tapetářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3330 Příprava tapet a lepidel v souladu s instrukcemi výrobce před prováděním tapetářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3331 Příprava k použití a určení nátěrových hmot vhodných pro úpravu tapet nátěrem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5017 Výpočet množství tapet (v metrech čtverečných), spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2039 Lepení tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0056 tapety, lepidla a pomocné prostředky pro tapetářské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0049 technologie tapetářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.