Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102530

Mechanik vodoměrů

Mechanik vodoměrů zjišťuje stav vodoměru, který byl demontován z odběrného místa z důvodů ověření přesnosti měření, pochybností o přesnosti měření průtoků nebo technické poruchy vodoměru v akreditovaném metrologickém pracovišti.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ověření vodoměru zda, má požadované metrologické vlastnosti a zda odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem apod.
 • Přezkoušení přesnosti měření vodoměru stanoveným postupem.
 • Zjištění rozdílů v měření, stanovení odchylek v měření.
 • Seřízení vodoměru na vodoměrné stolici, etalonu.
 • Rozhodnutí o přípustnosti odchylek v měření dle norem.
 • Vyhotovení protokolu o přezkoušení stanoveného vodoměru.
 • Zaplombování vodoměru úřední značkou.
 • Diagnostika poruch vodoměrů a jejich příčin.
 • Posouzení zda nebylo s vodoměrem neoprávněně manipulováno.
 • Čištění vodoměrů a jejich částí od usazenin a inkrustů.
 • Demontáž a montáž jednotlivých dílů vodoměrů.
 • Výměna opotřebených nebo zničených součástí vodoměrů.

CZ-ISCO

 • 73112 - Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
 • 7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 32 145 Kč 47 164 Kč 53 821 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 372 Kč 30 070 Kč 39 327 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 767 Kč 25 820 Kč 35 342 Kč - - -
Zlínský kraj 31 515 Kč 38 729 Kč 55 716 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 559 Kč 42 590 Kč 58 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení 29 904 Kč 36 255 Kč
73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) 33 821 Kč 38 589 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7311

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Metrologie - certifikát metrologa I. stupně - odborná způsobilost podle předpisů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13.A.4311 Provádění předepsaných měření a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.A.4411 Provádění kalibrace jednodušších měřicích přístrojů a zařízení dle platných postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.A.4231 Seřizování, nastavování a justáž výrobků během zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.B.4102 Práce s měřidly a šablonami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.8411 Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.8229 Evidence naměřených výsledků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.1001 Orientace v základních metodách měření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3009 Sestavování částí strojů a zařízení, jejich montáž a oživování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13._.0037 konstrukce vodoměrů, způsob jejich fungování a odečítání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0041 metrologie fyzikálních veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0010 zásady kontroly a seřizování měřidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf