Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30023

Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování klientů v odborném výcviku.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vocational training teacher at an educational care centre, Učitel, Pedagog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností klientů v odborném výcviku při přípravě klientů v oborech středního vzdělání s výučním listem, které nejsou charakterizovány jako náročné.
 • Výcvik vedoucí k osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu, podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci vzdělávacího programu.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
 • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit klienty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku.
 • Podněcování osobního vývoje klientů a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a poskytování konzultací.
 • Vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad klienty při odborném výcviku.
 • Příprava zpráv, hodnocení klientů a jejich klasifikace, konání schůzek s rodiči.
 • Vedení evidence pedagogické činnosti a výsledků klientů.
 • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací klientů.
 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
 • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

CZ-ISCO

 • 23523 - Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2352 - Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6212 Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.7211 Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6311 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6312 Ústní zkoušení žáků (studentů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6218 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6611 Předvádění praktických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6612 Vedení žáků (studentů) při provádění praktických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.Z.5211 Organizace činnosti na pracovišti praktického vyučování nebo odb. výcviku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0015 výuka odborných disciplin 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0017 vedení odborného výcviku a praktického vyučování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.