Typ JP ID
Specializace 101997

Úpravář usní

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: činění a úprava usní a kožešin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Výrobce usní a kožešin
Příbuzné specializace: Úpravář kožešin, Koželuh
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 75350 - Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
 • 81550 - Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
 • 7535 - Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
 • 8155 - Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola kvality hotových usní. 6
Obsluha potiskovacího stroje. 5
Obsluha nanášecího stroje. 5
Broušení nubuku a veluru. 5
Měření, konsignace, balení a odvádění usní. 5
Obsluha stříkacího automatu. 5
Obsluha natíracího a polévacího stroje. 4
Válení spodkových usní. 4
Žehlení a dezénování usní na hydraulických strojích. 4
Stříkání usní pistolí v boxech. 4
Příprava apretur pro konečnou úpravu usní. 4
Obsluha napínacího stroje včetně jeho zařízení. 4
Vyrážení usní. 4
Broušení technických usní. 3
Česání usní velurového typu. 3
Kadeření a podvalování. 3
Lepení usní na sklo nebo sekotermy. 3
Leštění usní. 3
Měkčení usní na průběžném a ramenovém stroji. 3
Měkčení vlažením. 3
Žehlení usní. 3
Sušení váhových usní v sušárnách. 3
Ruční stříkání usní barvou, tónovacím lakem a fixačními prostředky. 3
Ořezávání usní. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kožedělná výroba 32-41-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže 3251E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže 3251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOV Bez požadavku na školní vzdělání xxxxx

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Úpravář usní (32-020-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 3 Nutné
e24._.0045 technologie výroby galanterního (koženého) zboží 3 Nutné
e24._.0042 technologie koželužského zpracování kůže 3 Nutné
e24._.0044 technologie činění (vydělávání) a zušlechťování kožešin 3 Nutné
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 Nutné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
e24._.0006 useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.B.4002 Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení 3 Nutné
e24.B.1021 Obsluha koželužských strojů a zařízení 3 Nutné
e24.A.2015 Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.) 3 Nutné
e24.D.3901 Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů 3 Nutné
e24.D.1005 Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě 3 Nutné
e24.D.2920 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.