Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103222

Veterinární lékař ozbrojených sil ČR

Veterinární lékař ozbrojených sil ČR provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, zajišťuje ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu služebních zvířat v civilních i specifických bojových podmínkách. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Nadporučík, Kapitán, Major, Podplukovník, Veterinární lékař, Veterinární lékař - specialista, Starší veterinární lékař, Starší veterinární lékař - specialista
Podřízené specializace: Hlavní veterinární lékař ozbrojených sil ČR
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302T

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.D.3915 Sledování, kontrola a posuzování vlivu vnějšího prostředí na chov zvířat, monitorování cizorodých látek v potravním řetězci v rozsahu dozorové činnosti veterinárního lékaře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.4021 Provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a prací v oboru veterinárního lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.6023 Provádění veterinárního vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.8021 Vedení dokumentace a záznamů o provádění preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.C.1023 Provádění poradenské činnosti, přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru léčebně preventivní činnosti soukromého veterinárního lékaře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8025 Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.3914 Kontrola krmiv a krmných komponentů a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.3912 Kontrola dodržování platných právních předpisů, veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků a zásad pro chov a výživu zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1007 Řízení týmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0003 choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0043 choroby služebních zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0091 veterinární dohled 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0010 veterinární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0011 veterinárně hygienická legislativní nařízení a zásady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf