Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103342

Účetní metodik

Účetní metodik připravuje implementaci obecně závazných právních předpisů pro konkrétní potřeby účetní jednotky a komplexně zajišťuje odborné metodické činnosti v účetní oblasti.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce se Samostatným účetním při stanovení účetních metod a zásad účetní jednotky.
 • Tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů při účtování operací týkajících se účetní jednotky.
 • Poskytování odborných metodických konzultací.
 • Kontrola účetních dat z hlediska formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy.
 • Rozhodování o postupech účtování v nestandardních situacích.
 • Optimalizace účetních procesů.
 • Správa směrnic týkajících se účetnictví.
 • Provádění interních účetních školení v rámci společnosti.

CZ-ISCO

 • 24114 - Metodici účetnictví
 • 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 899 Kč 60 308 Kč 120 312 Kč 38 304 Kč 49 790 Kč 68 506 Kč
Středočeský kraj 26 568 Kč 50 539 Kč 93 612 Kč 32 400 Kč 39 705 Kč 54 053 Kč
Jihočeský kraj 30 379 Kč 49 652 Kč 76 561 Kč 31 159 Kč 38 942 Kč 51 968 Kč
Plzeňský kraj 24 864 Kč 41 156 Kč 68 727 Kč 33 532 Kč 43 652 Kč 53 887 Kč
Karlovarský kraj 27 703 Kč 43 022 Kč 70 017 Kč 30 520 Kč 39 436 Kč 47 421 Kč
Ústecký kraj - - - 30 659 Kč 40 419 Kč 52 128 Kč
Liberecký kraj - - - 32 482 Kč 39 041 Kč 49 106 Kč
Královéhradecký kraj 32 359 Kč 41 519 Kč 71 682 Kč 31 825 Kč 38 705 Kč 49 295 Kč
Pardubický kraj 29 967 Kč 43 139 Kč 66 267 Kč 29 667 Kč 38 003 Kč 49 777 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 946 Kč 37 105 Kč 50 013 Kč
Jihomoravský kraj 27 861 Kč 43 254 Kč 73 382 Kč 30 131 Kč 39 842 Kč 53 093 Kč
Olomoucký kraj 31 813 Kč 43 097 Kč 72 697 Kč 31 420 Kč 41 379 Kč 55 882 Kč
Zlínský kraj 31 188 Kč 49 174 Kč 71 765 Kč 31 271 Kč 37 663 Kč 49 102 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 419 Kč 40 257 Kč 54 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 50 789 Kč 42 040 Kč
24114 Metodici účetnictví 52 580 Kč 49 930 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2411 Specialisté v oblasti účetnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C2411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33.C.1001 Poskytování metodické pomoci v oblasti účetnictví v rámci účetní jednotky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.2018 Tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů v účetní jednotce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.2028 Upřesňování oběhu účetních dokladů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.2041 Tvorba a udržování účtového rozvrhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.2017 Vytváření vnitřních předpisů účetní jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8038 Sestavení účetní závěrky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8035 Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8142 Účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8205 Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3931 Provádění účetních kontrol 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.5022 Výpočet odpisů dlouhodobého majetku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8014 Vedení vnitropodnikového účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8015 Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0014 finanční účetnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0013 mzdové účetnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0003 styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0057 mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0001 majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0004 manažerské účetnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.