Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102123

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Účetní senior, Senior accountant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Zpracování měsíčních a ročních závěrek.
 • Správa a zajištění inventarizace majetku a závazků.
 • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
 • Příprava podkladů a spolupráce s auditory.

CZ-ISCO

 • 33133 - Odborní účetní finanční a investiční
 • 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky (CZ-ISCO 3313)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 565 Kč 43 036 Kč 72 005 Kč 31 743 Kč 40 142 Kč 55 087 Kč
Středočeský kraj 20 637 Kč 36 354 Kč 61 197 Kč 30 373 Kč 37 256 Kč 50 044 Kč
Jihočeský kraj 21 996 Kč 31 858 Kč 47 610 Kč 29 847 Kč 37 067 Kč 49 365 Kč
Plzeňský kraj 27 155 Kč 34 275 Kč 49 693 Kč 29 000 Kč 37 674 Kč 50 527 Kč
Karlovarský kraj 24 365 Kč 31 903 Kč 47 678 Kč 29 892 Kč 36 589 Kč 48 295 Kč
Ústecký kraj 18 040 Kč 35 710 Kč 54 437 Kč 30 110 Kč 37 994 Kč 51 307 Kč
Liberecký kraj 24 614 Kč 35 151 Kč 53 646 Kč 29 614 Kč 36 842 Kč 49 345 Kč
Královéhradecký kraj 19 048 Kč 32 642 Kč 46 188 Kč 30 377 Kč 36 642 Kč 47 949 Kč
Pardubický kraj 21 749 Kč 31 646 Kč 45 692 Kč 29 652 Kč 36 856 Kč 47 302 Kč
Kraj Vysočina 25 061 Kč 34 366 Kč 50 885 Kč 29 706 Kč 36 712 Kč 49 142 Kč
Jihomoravský kraj 25 211 Kč 34 406 Kč 51 497 Kč 30 718 Kč 37 861 Kč 49 631 Kč
Olomoucký kraj 23 774 Kč 32 493 Kč 46 122 Kč 29 717 Kč 36 764 Kč 48 658 Kč
Zlínský kraj 22 554 Kč 32 747 Kč 47 440 Kč 29 391 Kč 37 003 Kč 46 628 Kč
Moravskoslezský kraj 23 258 Kč 33 496 Kč 49 329 Kč 30 804 Kč 38 057 Kč 50 766 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 35 602 Kč 37 784 Kč
33133 Odborní účetní finanční a investiční 39 663 Kč 36 415 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky http://data.europa.eu/esco/isco/C3313

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví 6343L

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát Svazu účetních – Certifikovaný účetní

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33.D.5021 Výpočty odpisů a některých daní 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8035 Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8038 Sestavení účetní závěrky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8142 Účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8014 Vedení vnitropodnikového účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8205 Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3921 Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3936 Provádění účetních kontrol, spolupráce na tvorbě vnitřního předpisu upravujícího jejich systém 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8015 Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0014 finanční účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0013 mzdové účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0051 daň z příjmu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0052 daň z přidané hodnoty 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0003 styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0001 majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.