Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103429

Media buyer

Media buyer zajišťuje nákup reklamního prostoru a času v médiích na základě analýzy jejich hodnoty a účinku.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Nákupčí médií, Nákupčí mediálního prostoru
Podřízené specializace: Nákupčí audio, video, Mediální plánovač, Nákupčí pro internet, multimédia a nová média, Nákupčí tiskových médií, Pracovník monitoringu médií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Prezentace strategie a mediálního plánu zákazníkovi a jeho obhajoba.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamního prostoru a času v médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Kontrola plnění všeobecných obchodních podmínek u jednotlivých dodavatelů médií včetně finančního plnění.
 • Vyhodnocení a zpracování reportu o zrealizované reklamní kampani a plnění mediálního plánu.
 • Vedení reklamačního řízení včetně jeho evidence.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s nákupem mediální kampaně.

CZ-ISCO

 • 24312 - Specialisté v oblasti propagace a reklamy
 • 2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu (CZ-ISCO 2431)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 795 Kč 53 979 Kč 115 787 Kč - - -
Středočeský kraj 29 679 Kč 52 358 Kč 109 905 Kč - - -
Jihočeský kraj 31 158 Kč 50 913 Kč 102 010 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 646 Kč 32 330 Kč 76 222 Kč - - -
Pardubický kraj 26 982 Kč 37 353 Kč 65 519 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 870 Kč 39 934 Kč 74 377 Kč - - -
Olomoucký kraj 34 082 Kč 46 390 Kč 62 383 Kč - - -
Zlínský kraj 25 705 Kč 41 669 Kč 78 174 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 265 Kč 44 780 Kč 100 076 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 51 009 Kč 40 209 Kč
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy 47 338 Kč 38 168 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu http://data.europa.eu/esco/isco/C2431

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
RVP Obchodní škola 63-51-J/01
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.C.2191 Projednávání a vyřizování reklamací s dodavateli 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.2192 Projednávání podmínek při uzavírání smluv s dodavateli médií včetně sjednávání cen 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2141 Projednávání textů reklam se zákazníky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.D.8131 Příprava podkladů pro tvorbu média plánů včetně získávání informací o vnímání a užívání médií veřejností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2134 Projednávání specifických potřeb, požadovaných podmínek a požadavků klientů na reklamní média 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.3131 Provádění nákupu rozhodujících médií (televize, rozhlas) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2151 Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0001 marketing obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0019 reklamní kampaně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.