Typ JP ID
Specializace 10

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Chovatel ryb, Rybníkář, Producent ryb, Fisherman
Nadřízené povolání: Chovatel ryb a vodní drůbeže
Příbuzné specializace: Rybníkář, Líhňař, Pstruhař, Chovatel vodní drůbeže, Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Manipulační a expediční práce.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
 • 62220 - Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
 • 6221 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
 • 6222 - Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení provozu menších líhní a provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb. 6
Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům. 6
Samostatné práce při zkušebních odlovech a při lovení generačních ryb, popř. řízení těchto prací. 5
Samostatné práce v objektech s intenzivními chovy ryb. 5
Samostatný výběr ryb podle pohlaví a připravenosti k výtěru včetně ošetřování před výtěrem a zajišťování výtěrů ryb. 5
Hodnocení vývojových stadií ryb a určování základních chovatelských opatření. 5
Odborné práce při výlovech (např. zátah, jádření a brakování ryb). 4
Samostatné práce při zpracování ryb. 4
Sledování a vyhodnocování jakosti vody terénním rozborem. 4
Obsluha zařízení rybích líhní (filtrů, čerpadel, ohřevu vody, líhňařských přístrojů a mechanických třídiček ryb) a jejich údržba. 3
Odbahňování a mechanické zpracovávání rybničních den. 3
Odchov plůdku, násad a tržních ryb. 3
Opravy a údržba provozních zařízení rybníků (stavidel, výpustních zařízení, bezpečnostních přelivů a hrází). 3
Provádění vápnění a hnojení rybníků a přikrmování ryb. 3
Ruční vysekávání vodních porostů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rybář 41-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15.A.8035 Provádění rybničních zoohygienických opatření 3 Nutné
c15.A.8025 Krmení a přikrmování ryb 3 Nutné
c15.A.4051 Vápnění, hnojení a meliorace rybníků 3 Nutné
c15.B.4053 Obsluha rybích líhní 3 Nutné
c15.A.8045 Šlechtění ryb, plemenářské práce 3 Nutné
c15.Z.1001 Organizace výlovu rybníků 3 Nutné
c15.D.3932 Výběr generačních ryb, jejich výtěr, hodnocení vývojových stadií ryb a určování chovatelských opatření 3 Nutné
c15.B.4054 Obsluha rybářské mechanizace, rybničních zařízení a jejich údržba 3 Výhodné
c15.D.8095 Vedení evidence o chovu ryb a jednotlivých věkových kategorií 3 Nutné
c15.A.8055 Výtěr ryb, chov raných stadií, plůdku, násad až po tržní ryby 3 Nutné
c15.B.4056 Odbahňování rybničního dna 3 Nutné
c15.D.3931 Posuzování stavu rybničního hospodářství a jeho vývoje 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15._.0001 chov ryb a vodní drůbeže 3 Nutné
c15._.0002 výlov rybníků 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.