Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15

Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě

Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě řídí, obsluhuje a provádí běžnou údržbu a drobné opravy strojů a zařízení používaných při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strojník, Obsluha nakládacích a vykládacích strojů, Obsluha důlních lokomotiv, Obsluha elektrocentrál, Obsluha těžebních zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, technologických podmínek, strojů a zařízení s ohledem na charakter prováděné práce.
 • Prohlídka pracoviště, ověření vhodnosti nasazení daného stroje a zařízení a příslušenství.
 • Doprava stroje a zařízení na místo určení a jeho umístění nebo ukotvení.
 • Stanovení pracovního postupu a metody použití strojů a zařízení v těžbě.
 • Nastavování parametrů a seřizování strojů a zařízení v těžbě.
 • Uvedení stroje a zařízení do provozu.
 • Řízení a obsluha strojů a zařízení v těžbě.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu strojů a zařízení.
 • Kontrola technického stavu a čištění, ošetřování a údržba nářadí, strojů a zařízení.
 • Kontrola provedené práce po etapách dle projektové dokumentace.
 • Doprava rubaniny, materiálu, strojů, zařízení a osob.
 • Ošetřování a údržba strojů a zařízení po ukončení práce.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 81118 - Strojníci báňských zařízení
 • 81119 - Obsluha ostatních důlních zařízení
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 517 Kč 43 983 Kč 67 119 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 645 Kč 36 528 Kč 48 323 Kč - - -
Ústecký kraj 30 899 Kč 37 323 Kč 45 305 Kč - - -
Liberecký kraj 25 335 Kč 39 222 Kč 47 382 Kč - - -
Pardubický kraj 30 990 Kč 34 136 Kč 41 337 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 498 Kč 42 997 Kč 54 853 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 39 864 Kč -
81118 Strojníci báňských zařízení 37 602 Kč -
81119 Obsluha ostatních důlních zařízení 33 512 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) http://data.europa.eu/esco/isco/C8111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník 2365H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik 2351H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOVTypeEnum.3 Elektrikář 2651H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha nakládacích a přibírkových strojů v dole (21-070-H)
 • Řidič/řidička závěsné lokomotivy v dole (21-051-H)
 • Strojník/strojnice degazační stanice (21-080-H)
 • Řidič/řidička důlní kolejové lokomotivy (21-050-H)
 • Řidič/řidička pásového vozu (21-021-H)
 • Řidič/řidička kolesového nakladače (21-020-H)
 • Řidič/řidička rypadla (21-018-H)
 • Klapkař/klapkařka (21-032-H)
 • Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji (21-003-H)
 • Hydraulikář/hydraulikářka v těžbě a úpravě nerostných surovin (21-071-H)
 • Provozní těžař/těžařka ropy a plynu (21-012-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Hornická činnost a dobývání vyhrazených a nevyhrazených nerostů v podzemí - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.1103 Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2522 Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.1045 Řízení a obsluha strojů a zařízení v těžbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3520 Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.1030 Obsluha zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.4047 Doprava těživa, materiálu a osob v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.1008 Provádění speciální dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3024 Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.C.2023 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a jiných technologických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.Z.4111 Provádění kontroly technického stavu strojů, zařízení, měřících přístrojů a nářadí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4521 Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4034 Ošetřování, seřizování a údržba strojů a zařízení v těžbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.5027 Evidence záznamů o provozu, revizích a opravách strojů a zařízení v těžbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.4442 Zajišťování bezpečného a hospodárného provozu technických zařízení tlakových 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4012 Opravy a seřizování hydraulických a pneumatických mechanismů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11.D.4651 Proměřování veličin degazace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0035 technologie práce strojníka báňských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0055 technologie práce lokomotiváře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0090 doprava na dolech a lomech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0004 technologie povrchového dobývání nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0003 technologie hlubinného dobývání, ražení a vrtných prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0006 horniny a jejich vlastnosti z hlediska těžby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Poruchy termoregulace
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závrať jakékoliv etiologie

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.