Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102097

Pracovník cestovní kanceláře, agentury

Pracovník cestovní kanceláře, agentury poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Prodejce zájezdů a turistických pobytů, Zástupce cestovní kanceláře/agentury, Reisebüro Mitarbeiter, Travel agent
Podřízené specializace: Animátor, Delegát
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava, organizace, finanční a technické zajištění zájezdů.
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří, agenturou.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře, agentury.
 • Prodej zájezdů a vyúčtování poskytovaných služeb.
 • Jednání s pojišťovnami, dopravci a partnery v oblasti cestovního ruchu.
 • Poradenská služba včetně vyřizování reklamací.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb.

CZ-ISCO

 • 42212 - Úředníci cestovních kanceláří a agentur
 • 4221 - Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4221 Pracovníci cestovního ruchu http://data.europa.eu/esco/isco/C4221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch 6543M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M
KKOVTypeEnum.3 Cestovní ruch 6542M02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.3 Hotelnictví 6542M01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Místní zástupce/zástupkyně cestovní kanceláře (65-026-M)
 • Pracovník/pracovnice cestovní kanceláře – specialista/specialistka pro incoming (65-034-M)
 • Samostatný pracovník / samostatná pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury (65-032-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.D.1003 Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1004 Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9003 Příprava tuzemských a zahraničních zájezdů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9005 Zajišťování tuzemských i zahraničních zájezdů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6101 Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1018 Uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.1110 Poskytování klientského servisu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9004 Nabídka a prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1017 Zajišťování služeb cestovního ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9002 Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9006 Evidence a vyúčtování prodaných zájezdů a služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0012 pobytové zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h33._.0031 druhy, formy cestovního pojištění, jejich výhody a rizika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33._.0021 úřední formality pro vstup a pobyt v různých zemích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33._.0001 provoz cestovní kanceláře, zákaznický servis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0054 marketing a reklama v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.