Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102935

Provozní technik podzemního zásobníku plynu

Provozní technik podzemního zásobníku plynu obsluhuje, udržuje a kontroluje veškerá povrchová i podpovrchová zařízení zásobníku plynu a řídí proces vtláčení a odběru zemního plynu z podzemního zásobníku dle požadavků dispečinku a obchodníka se zemním plynem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor zásobníku plynu, Obsluha podzemního zásobníku plynu, Operátor podzemního zásobníku plynu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu provozu podzemního zásobníku plynu.
 • Obsluha řídícího systému podzemního zásobníku plynu.
 • Obsluha vyhrazených technických zařízení (zařízení pro filtrování, čištění a ohřev plynu, zařízení pro nástřik metanolu, sušící linky).
 • Obsluha a údržba kompresorových agregátů.
 • Obsluha měřící a regulační techniky a tlakoměrů.
 • Monitoring technologických procesů.
 • Kontrola procesu vtláčení a odběru zemního plynu z podzemního zásobníku dle požadavků distribuční sítě.
 • Kontrola a optimalizace provozních stavů.
 • Pravidelné kontroly svěřených technologických zařízení na zásobníku plynu.
 • Pravidelné kontroly vtlačně odběrových a monitorovacích sond.
 • Vyhodnocování a náprava alarmových stavů.
 • Spolupráce při likvidaci havárií a mimořádných událostí.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31177 - Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31177 Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech 46 706 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3117

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01
KKOVTypeEnum.3 Strojírenství 2341M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOVTypeEnum.3 Provozní technika 2343L51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin 2142M
KKOVTypeEnum.3 Geotechnika 2142M01

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Těžba a úprava ropy a zemního plynu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f11.B.2026 Řízení ovládacích panelů plynárenských zařízení pro dálkovou dodávku zemního plynu do podzemních zásobníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12.Z.0002 Řízení procesů při vtláčení a odběru zemního plynu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.C.1001 Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.1071 Práce s měřicími, hlásnými, ovládacími a výrobními zařízeními 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.1911 Operativní (dispečerské) řízení provozu energetických (elektřina, plyn, teplo) zařízení a sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.6071 Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.1014 Interpretace naměřených hodnot tlaku, teploty, hladiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.Z.2129 Řešení krizových situací a zamezení vzniku škod, zajištění BOZP 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.4011 Obsluhování kompresorů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.B.1102 Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f11.B.1111 Obsluha technologických zařízení při výrobě plynu, jeho čištění, sušení, úpravě, skladování a dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3003 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1174 Vedení provozní a technické dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1941 Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f11._.0021 systémy a zařízení distribuce plynu do plynárenské sítě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f11._.0002 zařízení a systémy pro výrobu a rozvod stlačeného plynu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f11._.0001 plynárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0001 předpisy a technické normy v energetice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12._.0002 těžba a úprava ropy a zemního plynu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12._.0092 legislativní předpisy a technické normy v plynárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0013 bezpečnost práce a požární ochrana v plynárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0073 technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.