Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102336

Bezpečnostní technik pro povrchovou a hlubinnou těžbu

Bezpečnostní technik pro povrchovou a hlubinnou těžbu zpracovává opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Bezpečnostní technik důlních a podzemních děl, Bezpečnostní technik v dole, Bezpečnostní technik v lomu
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.

CZ-ISCO

  • 31178 - Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři
  • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31178 Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři 39 093 Kč 46 924 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hornictví a geologie 2101R
KKOVTypeEnum.2 Hlubinné dobývání ložisek nerostů 2101R005
KKOVTypeEnum.2 Lomové dobývání ložisek nerostů 2101R010
KKOVTypeEnum.2 Těžba nerostných surovin a jejich využívání 2101R013

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin 2142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin 2142M
KKOVTypeEnum.3 Geotechnika 2142M01

Poznámka ke vzdělání:

1. Odborná kvalifikace v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborná praxe při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. 2. Odborná kvalifikace v rozsahu bakalářského studijního programu a odborná praxe v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.2564 Spolupráce na přípravě projektů nebo návrhů důlních objektů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.C.2012 Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány při vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.C.2013 Zajišťování spolupráce s odborovými orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.C.2011 Zajišťování školení zaměstnanců organizace a cizích pracovníků, kteří se zdržují na jejích pracovištích o bezpečnostních a hygienických předpisech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1941 Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1800 Řízení likvidace a zdolávání závažných provozních nehod (havárií) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.1721 Řízení prací při záchraně lidských životů a majetku při provozních nehodách v dole a na povrchu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4620 Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3012 Posuzování a navrhování změn pracovních postupů a výrobních technologií s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3013 Provádění kontrol dodržování platných norem, předpisů a směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární prevenci při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3014 Provádění kontrol stavu provozní a požární bezpečnosti, pomůcek a prostředků první pomoci a hasebních prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3005 Kontrola provozní a technické dokumentace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.6011 Vyhodnocování příčin pracovních úrazů a mimořádných událostí, navrhování opatření k jejich zamezení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3022 Vyhledávání a vyhodnocování rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.8011 Vedení evidence týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence, pracovních úrazů a mimořádných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2631 Zpracovávání vnitropodnikových předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární prevenci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0016 bezpečnost v hornictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0004 technologie důlní dopravy, technologie báňské údržby důlních děl, systém větrání dolů, technologie vybavování a likvidace ostatních důlních děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0001 technologie dobývání, ražení a vrtných prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23._.0084 báňské záchranářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0006 metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0008 geotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0002 geologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0058 hornická geomechanika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.