Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102768

Báňský úpravář

Báňský úpravář obsluhuje a kontroluje stroje, zařízení a linky na zpracování hornin, nerostů a kamene za účelem získání upravených produktů k okamžitému použití nebo dalšímu zpracování.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: úprava nerostných surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha úpravny kamene, Obsluha třídírny kamene, Báňský úpravář uhlí, Báňský úpravář uranu, Obsluha třídírny uranu, Vzorkař štěrků a kameniva, Vzorkař uhlí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, technologických podmínek, strojů a zařízení s ohledem na charakter prováděné práce.
 • Stanovení pracovního postupu a metody použití strojů a zařízení používaných při třídění a úpravě nerostných surovin.
 • Kontrola technologického procesu úpravy nerostné suroviny.
 • Nastavování parametrů a seřizování strojů a zařízení při třídění a úpravě nerostných surovin.
 • Uvádění strojů a zařízení nebo linky do provozu.
 • Řízení a obsluha strojů a zařízení a linek při třídění a úpravě nerostných surovin.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu strojů, zařízení a linek.
 • Kontrola technického stavu a čištění, ošetřování a údržba nářadí, strojů a zařízení.
 • Doprava a třídění nerostné suroviny.
 • Odebírání vzorků upravené nerostné suroviny.
 • Ošetřování a údržba úpravárenských strojů, zařízení a linek po ukončení práce.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 81121 - Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin
 • 81122 - Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin
 • 8112 - Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin (CZ-ISCO 8112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 24 166 Kč 28 101 Kč 34 131 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin 31 101 Kč -
81121 Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin 35 695 Kč -
81122 Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin 30 870 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin http://data.europa.eu/esco/isco/C8112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník 2365H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik 2351H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.3 Horník 2151H002
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOVTypeEnum.3 Chemik 2852H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Báňský úpravář / báňská úpravářka uhlí (21-001-H)
 • Báňský úpravář / báňská úpravářka uranu (21-067-H)
 • Obsluha třídírny uranu (21-065-H)
 • Obsluha úpravny kamene (21-019-H)
 • Vzorkař/vzorkařka uhlí (21-104-H)
 • Vzorkař/vzorkařka štěrků a kameniva (21-103-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Úprava a zušlechťování nerostů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.2530 Volba postupu práce a technologických podmínek pro proces úpravy nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.1030 Obsluha zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.1041 Obsluha technologických zařízení a procesů na úpravu uhlí a dalších nerostných surovin (pecí, soustavy drtičů, rotačních sušičů, lisů) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.1023 Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4015 Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4041 Seřizování a údržba strojů a zařízení v procesech úpravy uhlí a nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.3614 Provádění odběru vzorků nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2572 Třídění odebraných vzorků nerostných surovin a jejich příprava k laboratornímu zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3041 Posuzování a kontrola kvality surovin, produktů a parametrů procesů úpravy uhlí a nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.4111 Provádění kontroly technického stavu strojů, zařízení, měřících přístrojů a nářadí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.C.2023 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a jiných technologických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.C.6613 Informování o závadách a nebezpečných situacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.8998 Vedení provozních záznamů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1009 Monitoring ionizujícího záření na pracovišti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d13.B.0003 Obsluha zařízení technologického procesu linky chemického zpracování uranové rudy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0006 horniny a jejich vlastnosti z hlediska těžby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0003 úprava a zušlechťování hornin a nerostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0005 technologie třídění a úpravy nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14._.0002 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0090 doprava na dolech a lomech 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.