Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7676

Hlavní důlní měřič

Hlavní důlní měřič řídí a provádí důlně měřické práce a vede, doplňuje a odpovídá za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Land surveyor, Báňský inženýr důlní měřič
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem.

CZ-ISCO

  • 21650 - Kartografové a zeměměřiči
  • 2165 - Kartografové a zeměměřiči

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kartografové a zeměměřiči (CZ-ISCO 2165)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 36 060 Kč 41 199 Kč 49 477 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 559 Kč 32 711 Kč 41 680 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 286 Kč 38 979 Kč 46 978 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2165 Kartografové a zeměměřiči 39 372 Kč 36 602 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2165 Kartografové a zeměměřiči http://data.europa.eu/esco/isco/C2165

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie 3646T
KKOVTypeEnum.2 Důlní měřictví 3646T001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Geodézie a kartografie 3646T003
KKOVTypeEnum.2 Inženýrská geodézie 3646T007
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hornictví a geologie 2101T
KKOVTypeEnum.2 Geologické inženýrství 2101T003
KKOVTypeEnum.2 Hornické inženýrství 2101T008

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Důlně měřická činnost - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.5592 Vyhodnocování výsledků geologicko-průzkumných prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.2625 Řízení a koordinace důlně-měřické dokumentace a provádění měřických prací v dole 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.Z.2621 Koordinace důlních měřických prací při výpočtu a bilancování uhelných nebo nerostných zásob 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4625 Provádění měřických prací v dole a na povrchu dolu, zaměřování důlních polygonových pořadů, povrchová situační a výšková měření apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.5591 Vyhodnocování a upřesňování geologických poměrů ložiska včetně výpočtů zásob nerostů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2564 Spolupráce na přípravě projektů nebo návrhů důlních objektů a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2576 Příprava projektu a postupu geofyzikálního měření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.8621 Vyplňování, vedení a kontrola důlně-měřické dokumentace, ověřování jejího průběžného doplňování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.7621 Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod. v rámci řízení činnosti důlně měřické služby hlubinného dolu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2566 Vyhotovování provozní dokumentace pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3003 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2563 Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15.A.4011 Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15._.0002 geologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0062 důlní měřictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0006 geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0008 geotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0070 báňské projektování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0058 hornická geomechanika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0061 technologie trhacích prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0001 technologie dobývání, ražení a vrtných prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0065 důlní degazace a klimatizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.4 Netiketa 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.3 Autorská práva a licence 3
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.