Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101907

Horník v ostatních důlních činnostech

Horník v ostatních důlních činnostech provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů, zařízení a osob, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav, provádí měření a odběr vzorků hornin a ovzduší a spolupracuje na dobývání a ražení důlních děl a na hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem při hlubinné těžbě uhelných, nerudných a rudných ložisek.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Havíř, Horník řidič, Horník údržbář, Plynoměřič, Prachoměřič
Nadřízené povolání: Horník
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů s ohledem na charakter prováděné práce.
 • Spolupráce při provádění hornických prací v dobývání, ražení důlních děl a zmáhání důlních objektů.
 • Spolupráce při vybavování a výklizu porubů a ostatních důlních děl.
 • Nastavování parametrů strojů a zařízení podle vhodného technologického postupu.
 • Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic.
 • Stavba a údržba přípravných, požárních a izolačních objektů.
 • Stavba stálých, dočasných a prozatímních důlních výztuží.
 • Měření a odběr vzorků hornin a ovzduší a jiných škodlivin.
 • Nakládka, doprava a vykládka materiálu, strojů, zařízení a osob.
 • Obsluha nářadí, pásových souprav a dopravníků.
 • Údržba, vyztužování a likvidace důlních děl.
 • Vybavování a likvidace porubu.
 • Indikace důlního ovzduší.
 • Kontrola technického stavu a čištění, ošetřování a údržba nářadí a strojního zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

CZ-ISCO

 • 81119 - Obsluha ostatních důlních zařízení
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 517 Kč 43 983 Kč 67 119 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 645 Kč 36 528 Kč 48 323 Kč - - -
Ústecký kraj 30 899 Kč 37 323 Kč 45 305 Kč - - -
Liberecký kraj 25 335 Kč 39 222 Kč 47 382 Kč - - -
Pardubický kraj 30 990 Kč 34 136 Kč 41 337 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 498 Kč 42 997 Kč 54 853 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 39 864 Kč -
81119 Obsluha ostatních důlních zařízení 33 512 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.3 Horník 2151H002
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník 2365H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik 2351H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Horník/hornice v ostatních činnostech v dole (21-035-H)
 • Pracovník/pracovnice protiotřesové prevence v dole (21-085-H)
 • Pracovník/pracovnice protiprůtržové prevence v dole (21-086-H)
 • Pracovník/pracovnice údržby dopravních tratí v dole (21-079-H)
 • Prachoměřič/prachoměřička v dole (21-084-H)
 • Plynoměřič/plynoměřička v dole (21-078-H)
 • Narážeč/narážečka (21-069-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Činnosti spojené s důlní degazací - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a dobývání vyhrazených a nevyhrazených nerostů v podzemí - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.A.6952 Provádění prací mimo razicí cyklus 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6947 Provádění prací mimo dobývací cyklus 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6948 Ražení důlních děl pneumatickými kladivy pomocí trhací práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6951 Ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.3011 Stavba bezpečnostních zdí a hrází v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6950 Ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3082 Příprava, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14.D.4356 Kontrola stavu výztuže a zařízení těžní jámy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4011 Údržba a opravy důlních děl (přibírka počvy a boku důlního díla, výměna výztuže) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.5526 Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4016 Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.4047 Doprava těživa, materiálu a osob v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.9000 Indikace důlního ovzduší 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4631 Zajišťování měření prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin a škodlivých vlivů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4681 Měření změn napětí horského masivu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3014 Provádění kontrol stavu provozní a požární bezpečnosti, pomůcek a prostředků první pomoci a hasebních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.3051 Kontrola protipožární a protivýbuchové prevence objektů a technologických zařízení v báňském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.1011 Vydávání návěští pro provoz těžního zařízení svislé dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14.B.1004 Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů a chodeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.3012 Zajištění protiprůtržové prevence a ochrany v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.8006 Vedení příslušné dokumentace v dobývání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0003 technologie hlubinného dobývání, ražení a vrtných prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0073 technologie údržby a oprav důlních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0057 indikační a detekční technika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0063 protiprašná prevence a ochrana v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0090 doprava na dolech a lomech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0061 technologie trhacích prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
2.6 Kompetence k vedení lidí 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Poruchy termoregulace
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závrať jakékoliv etiologie

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.