Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 98

Práškový metalurg

Práškový metalurg obsluhuje strojní zařízení na drcení a mletí surovin, úpravu prášků a jeho lisování, vyrábí díly, polotovary a výrobky z kovových a nekovových prášků, oxidů a karbidů.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lisař práškové metalurgie, Pulvermetallurge, Powder metallurgist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, prostředků a materiálů s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Příprava, třídění surovin a polotovarů.
 • Obsluha strojních zařízení v metalurgickém procesu.
 • Výroba práškových směsí pomocí mletí, drcení a atomizací.
 • Úprava prášků mícháním, proséváním a tříděním.
 • Řízení technologického procesu slinování, dohutňování a povlakování výrobků.
 • Lisování (tvarování) prášku do tvaru výrobků.
 • Slinování (spékání) výlisků.
 • Tvarování profilů předslinutého materiálu.
 • Kalibrování, kování a pájení finálních výrobků.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

CZ-ISCO

 • 81211 - Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)
 • 8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 369 Kč 28 278 Kč 44 965 Kč - - -
Středočeský kraj 24 882 Kč 34 191 Kč 47 020 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 894 Kč 31 113 Kč 44 471 Kč - - -
Ústecký kraj 25 279 Kč 36 188 Kč 54 726 Kč - - -
Pardubický kraj 21 808 Kč 31 207 Kč 44 080 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 847 Kč 30 861 Kč 41 594 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 385 Kč 30 667 Kč 40 164 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 221 Kč 31 481 Kč 42 262 Kč - - -
Zlínský kraj 21 770 Kč 32 770 Kč 42 138 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 641 Kč 35 127 Kč 42 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 33 281 Kč -
81211 Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) 37 540 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Hutník 21-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152H
KKOVTypeEnum.3 Hutník 2152H005
KKOVTypeEnum.3 Hutník 2152H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Hutník operátor 21-43-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152E
KKOVTypeEnum.3 Hutnické práce 2152E001
KKOVTypeEnum.3 Hutní výroba 2152E503

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.2989 Volba technologických podmínek a parametrů pro provádění činností v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.3077 Příprava, drcení a třídění surovin a polotovarů v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1108 Příprava a řízení metalurgických procesů tavení neželezných kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1005 Příprava vzorků pro metalografické strukturní šetření 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1012 Tvarování předslinutých polotovarů včetně obsluhy zařízení a seřizování přípravků v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1015 Obsluha hydraulických lisů pro lisování hranolů slinutých karbidů v práškové metalurgii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1016 Obsluha elektrických pecí s vodíkovou atmosférou pro spékání vylisovaných wolframových, molybdenových nebo tantalových tyčí v práškové metalurgii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1018 Obsluha rozprašovací sušárny, nastavování vstupních parametrů pro příslušný druh materiálu v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1019 Obsluha vakuové slinovací pece pro odparafinování a slinování SK jader v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1131 Používání regeneračního systému formovacích směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1051 Normalizace při výrobě a lití kovů v hutním provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1089 Metalurgické procesy tavení kovů v tavících agregátech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4076 Seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro provádění činností v technologickém procesu práškové metalurgie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0037 technologie práškové metalurgie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0021 technologie tavby kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0022 technologie výroby surového železa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.