Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103234

Pracovník ve slévárenství

Pracovník ve slévárenství obsluhuje stroje a zařízení na výrobu forem, jader pro slévárenskou výrobu a dále taví želené a neželezné kovy v tavících agregátech, odlévá formy a vytlouká a čistí odlitou výrobu.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Tavič, Jádrař, Formíř, Odlévač, Cidič, Pracovník ve slévárenství, Slévač, Gießereiarbeiter, Foundry worker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, prostředků a materiálů s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Zhotovování jednoduchých výkresů a náčrty modelů forem a jader.
 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Zhotovování zkušebních vzorků a odlitků z tavených kovů.
 • Výroba jednorázových slévárenských forem a jader.
 • Tavení železných a neželezných kovů v tavících agregátech.
 • Transportování, upravování a odlévání roztavených kovů.
 • Měření teploty při výrobě a zhotovování forem, jader a zkušebních vzorků.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav
 • Vytloukání forem.
 • Cídění odlitků včetně odstranění vtokových soustav, výfuků a nálitků.

CZ-ISCO

 • 72112 - Formíři a jádraři ve slévárnách
 • 72113 - Slévači
 • 81212 - Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
 • 7211 - Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
 • 8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách (CZ-ISCO 7211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihomoravský kraj 23 093 Kč 29 204 Kč 40 258 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 910 Kč 33 922 Kč 41 079 Kč - - -

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 369 Kč 28 278 Kč 44 965 Kč - - -
Středočeský kraj 24 882 Kč 34 191 Kč 47 020 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 894 Kč 31 113 Kč 44 471 Kč - - -
Ústecký kraj 25 279 Kč 36 188 Kč 54 726 Kč - - -
Pardubický kraj 21 808 Kč 31 207 Kč 44 080 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 847 Kč 30 861 Kč 41 594 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 385 Kč 30 667 Kč 40 164 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 221 Kč 31 481 Kč 42 262 Kč - - -
Zlínský kraj 21 770 Kč 32 770 Kč 42 138 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 641 Kč 35 127 Kč 42 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 31 357 Kč -
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 33 281 Kč -
72112 Formíři a jádraři ve slévárnách 30 574 Kč -
81212 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) 33 264 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Slévač 21-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155H
KKOVTypeEnum.3 Slévač 2155H001
KKOVTypeEnum.3 Slévač 2155H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce 2154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce 2154E
KKOVTypeEnum.3 Formířské práce 2154E002
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155E
KKOVTypeEnum.3 Slévárenská výroba 2155E503

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tavič/tavička (21-011-H)
 • Formíř-jádrař / formířka-jádrařka (21-010-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.2998 Volba metalurgických postupů, vyhodnocování parametrů procesu tavení kovů v tavících agregátech a korekce procesu tavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2997 Volba technologického postupu pro ruční zhotovování forem a jader 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1088 Čtení slévárenských výkresů a postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1129 Příprava formovacích a jádrových směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.6010 Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1133 Obsluha slévárenských výrobních technologických zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.4010 Obsluha manipulačních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1128 Odlévání do forem ve slévárenské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.2033 Zhotovování odlitků ve slévárenství a používání technologických postupů a dovedností 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1131 Používání regeneračního systému formovacích směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1091 Rozlišení litých kovových materiálů a jejich hlavních vlastností 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4075 Seřizování a základní údržba slévárenského technologického zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1116 Obsluha strojů a zařízení ve slévárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0021 technologie tavby kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0022 technologie výroby surového železa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0025 technologie slévárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0026 technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0090 vady odlitků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.