Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103421

Karierový poradce

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel, Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
 • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta.
 • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
 • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům.
 • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze.
 • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.
 • Inovování stávajících a zapojování nových kariérových nástrojů a diagnostických metod (např. supervize, koučink, online nástroje) do praxe.
 • Zpracovávání doporučení na řešení klientova uplatnění u zaměstnavatele nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám o situaci na lokálním trhu práce.

CZ-ISCO

 • 24230 - Specialisté v oblasti personálního řízení
 • 2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti personálního řízení (CZ-ISCO 2423)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 303 Kč 55 790 Kč 106 375 Kč - - -
Středočeský kraj 37 000 Kč 53 512 Kč 105 735 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 118 Kč 41 723 Kč 90 660 Kč - - -
Plzeňský kraj 37 560 Kč 53 426 Kč 76 150 Kč - - -
Ústecký kraj 37 725 Kč 53 059 Kč 80 680 Kč - - -
Liberecký kraj 25 350 Kč 46 488 Kč 72 603 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 424 Kč 44 641 Kč 76 346 Kč - - -
Pardubický kraj 23 560 Kč 39 646 Kč 83 973 Kč - - -
Kraj Vysočina 29 141 Kč 47 024 Kč 79 486 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 175 Kč 41 732 Kč 66 256 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 952 Kč 41 410 Kč 63 979 Kč - - -
Zlínský kraj 30 066 Kč 42 206 Kč 72 081 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 165 Kč 46 191 Kč 62 412 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení 50 729 Kč 42 963 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2423 Specialisté v oblasti personální http://data.europa.eu/esco/isco/C2423

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie 77xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kariérový poradce / kariérová poradkyně (75-004-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52.D.1017 Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1009 Identifikace schopností, dovedností a vzdělávacích a rozvojových potřeb jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6011 Analyzování karierních potřeb a zájmu klientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.8062 Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.2007 Sestavování individuálního kariérního plánu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1032 Poskytování kariérových informací z oblasti vzdělávání a trhu práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1162 Využívání nových metod karierového poradenství - supervize, mentoring, on-line diagnostika, kreativní techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1020 Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.7023 Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23._.0021 charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0022 kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0031 andragogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0003 teorie kariérového poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0004 metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf