Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101100

Obsluha železniční osobní dopravy

Obsluha železniční osobní dopravy zajišťuje doprovod vlaků osobní dopravy a vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob, zvířat a zavazadel.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Průvodčí, Vlakvedoucí, Palubní průvodčí v železniční dopravě, Průvodčí osobní přepravy, Railway conductor, Zugführer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výprava vlaku z určených stanic a zastávek.
 • Zajišťování doprovodu vlaků osobní dopravy.
 • Příprava podkladů pro jízdu vlaku.
 • Kontrola jízdních dokladů cestujících.
 • Odbavování cestujících a zavazadel.
 • Provádění jednoduchého posunu v určených stanicích.
 • Předávání pokynů mezi dopravními zaměstnanci.
 • Obsluha výhybek a výměnových zámků.
 • Poskytování informací cestujícím o vlakových spojích.
 • Řízení nakládky a překládky zavazadel a spěšnin.
 • Kontrola zařízení a vybavení vozu.
 • Zajišťování pořádku, bezpečnosti a pohodlí cestujících.
 • Spolupráce se strojvedoucím a dispečerem.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Součinnost s jednotkami IZS, Policie ČR při mimořádných událostech.

CZ-ISCO

 • 51122 - Průvodčí vlaků v osobní dopravě
 • 5112 - Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě (CZ-ISCO 5112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 815 Kč 39 985 Kč 52 679 Kč - - -
Jihočeský kraj 32 524 Kč 37 690 Kč 41 132 Kč - - -
Ústecký kraj 30 760 Kč 38 566 Kč 43 325 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 547 Kč 36 961 Kč 40 937 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě 38 885 Kč -
51122 Průvodčí vlaků v osobní dopravě 37 482 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v dopravě http://data.europa.eu/esco/isco/C5112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Železničář 37-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě 3752H
KKOVTypeEnum.3 Železničář 3752H01
KKOVTypeEnum.3 Železničář 3752H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje 37xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Průvodčí osobní přepravy (37-016-H)
 • Vlakvedoucí osobní přepravy (37-015-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.8042 Vyhotovování jízdních dokladů ve vlaku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.Z.1008 Řízení nakládky a překládky zavazadel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.Z.1021 Koordinace posunu 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h22.B.4012 Obsluha železničních návěstidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.Z.1052 Výprava vlaku z železniční stanice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.C.1002 Poskytování informací o vlakových spojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.1182 Zkouška brzdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4014 Obsluha železničních výhybek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.5001 Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.8041 Vyhotovování podkladů pro jízdu vlaků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0093 interní normy železniční dopravy a přepravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0004 dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0023 zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0024 návěstidla a výhybky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0026 výpočty jízdného, tarifů, slev, apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Klaustrofobie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.