Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101924

Pracovník pro evidenci zásob

Pracovník pro evidenci zásob zajišťuje prvotní evidenci přírůstků a úbytků zásob.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Účetní pro evidenci zásob
Nadřízené povolání: Účetní
Příbuzné specializace: Odborný účetní, Fakturant, Mzdová účetní, Pokladník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence stávajících zásob v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Sledování a evidence přírůstků nových zásob.
 • Sledování a evidence úbytků zásob.
 • Spolupráce při fyzické a dokladové inventarizaci zásob.

CZ-ISCO

 • 43210 - Úředníci ve skladech
 • 4321 - Úředníci ve skladech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci ve skladech (CZ-ISCO 4321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 603 Kč 31 671 Kč 43 957 Kč 26 888 Kč 32 952 Kč 39 560 Kč
Středočeský kraj 22 014 Kč 34 175 Kč 51 886 Kč 26 108 Kč 31 290 Kč 39 175 Kč
Jihočeský kraj 20 133 Kč 27 890 Kč 40 700 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 946 Kč 30 228 Kč 47 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 031 Kč 29 845 Kč 44 210 Kč - - -
Ústecký kraj 21 154 Kč 30 299 Kč 40 527 Kč 25 516 Kč 30 983 Kč 41 626 Kč
Liberecký kraj 22 112 Kč 29 803 Kč 43 616 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 514 Kč 29 371 Kč 43 588 Kč 27 132 Kč 31 913 Kč 39 699 Kč
Pardubický kraj 21 976 Kč 28 568 Kč 38 443 Kč 26 545 Kč 31 140 Kč 34 955 Kč
Kraj Vysočina 23 343 Kč 28 725 Kč 41 887 Kč 22 872 Kč 28 304 Kč 34 508 Kč
Jihomoravský kraj 20 782 Kč 29 837 Kč 40 161 Kč 24 760 Kč 31 878 Kč 39 245 Kč
Olomoucký kraj 21 604 Kč 29 599 Kč 40 602 Kč 27 283 Kč 31 496 Kč 35 764 Kč
Zlínský kraj 18 445 Kč 26 850 Kč 39 742 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 624 Kč 26 073 Kč 37 774 Kč 24 942 Kč 30 374 Kč 38 886 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4321 Úředníci ve skladech 29 798 Kč 31 256 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4321 Úředníci ve skladech http://data.europa.eu/esco/isco/C4321

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví 6343L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu (66-006-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33.D.8006 Vedení evidence o inventarizačních rozdílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8009 Zpracování a vedení skladové evidence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3211 Kontrolování věcné správnosti dodaných zásob s objednávkou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0001 majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf