Typ JP ID
Specializace 101644

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Stock breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců, Chovatel a ošetřovatel skotu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Napájení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Dodržování a zajištění zásad welfare chovu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech ovcí a koz.
 • Zajišťování a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Vedení porodů a ošetření jehňat a kůzlat po porodu.
 • Ošetřování paznehtů ovcí a koz.
 • Zásady uskladnění a ošetření vlny po provedené stříži.
 • Příprava ovcí a koz na připouštěcí období.
 • Výběr a selekce chovných zvířat v chovech ovcí a koz.
 • Oprava a údržba pastevních areálů, elektrických ohradníků, pasení.
 • Stavění pevných a mobilních oplůtků.
 • Kůpírování ocásků u jehňat pomocí kastračních kroužků.
 • Provádění jednoduchých veterinárních zákroků, odčervování, kastrace, ošetřování paznehtů.
 • Příprava a využití a práce s manipulační ohradou.

CZ-ISCO

 • 61213 - Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Moravskoslezský kraj 22 469 Kč 26 041 Kč 33 880 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 25 446 Kč 25 890 Kč
61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí 26 190 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vedení evidence v chovech ovcí a koz. 6
Označování ovcí a koz v souladu s platnou vyhláškou. 6
Zajištění různých způsobů chovu jednotlivých kategorií, ustájení, dezinfekce, dezinsekce a deratizace stájí, včetně pomocných prostor a zařízení. 6
Odstav jehňat a kůzlat, vyskladnění jatečné produkce k odbytu. 6
Příprava plemenných beranů a kozlů na klasifikaci na nákupním trhu. 5
Dojení v různých typech dojíren včetně zajištění kvality mléka kontroly zdravotního stavu dojených ovcí a koz. 5
Odstraňování kadáverů ve spolupráci s asanačním podnikem. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (41-046-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0074 welfare zvířat 3 Výhodné
c11._.0080 krmení hospodářských zvířat 3 Nutné
c16._.0012 choroby hospodářských zvířat 3 Výhodné
c16._.0013 hygiena produkce masa a mléka 3 Nutné
c11._.0043 zásady chovu ovcí a koz, ovčí a kozí produkce 3 Nutné
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.B.4043 Získávání kozího a ovčího mléka 3 Nutné
c11.A.8170 Manipulace se zvířaty 3 Nutné
c11.A.5012 Systémy chovu ovcí a koz, údržba stájí a ohrad 3 Nutné
c11.D.8084 Evidence a označování ovcí a koz 3 Nutné
c11.A.8171 Krmení ovcí a koz 3 Nutné
c11.A.8172 Pastva ovcí a koz 3 Nutné
c11.A.8173 Péče o zdravotní stav ovcí a koz 3 Nutné
c11.A.8174 Reprodukce ovcí a koz 3 Nutné
c11.A.8175 Péče o narozená jehňata a kůzlata a o jejich správný růst 3 Nutné
c11.A.4045 Zpracování kozího a ovčího mléka 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.