Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6297

Samostatný technik technolog kožedělné a obuvnické výroby

Samostatný technik technolog kožedělné a obuvnické výroby navrhuje, sestavuje a zavádí technologické systémy a postupy do kožedělných a obuvnických výrobních procesů, zajišťuje technologickou přípravu výroby a sleduje dodržování stanovených technologických postupů a parametrů kožedělné a obuvnické výroby.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Technolog, Diplomovaný kožařský technolog, Výrobní technolog, Provozní technolog, Technolog výroby, Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, Samostatný obuvnický technolog, Samostatný kožedělný technolog, Technolog kožedělné výroby, Technolog obuvnické výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyvíjení, ověřování a sestavování nových technologických postupů a technologických podmínek výrobních procesů kožedělné a obuvnické výroby.
 • Stanovování technického vybavení a technických a technologických podmínek výrobních procesů kožedělné a obuvnické výroby.
 • Vypracovávání technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a dalších podkladů pro kožedělnou a obuvnickou výrobu.
 • Řízení činností při stanovování technologického postupu v celém rozsahu výroby a užití výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro kožedělnou a obuvnickou výrobu.
 • Plánování a organizace výrobního toku.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Optimalizace výrobních procesů v kožedělné a obuvnické výrobě.
 • Návrhy na řešení nápravných a preventivních opatření, analýza rizik.
 • Řešení vzniklých provozních a technologických problémů a odchylek.
 • Technický dozor na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů a předpisů.
 • Spolupráce s příslušnými úseky (konstrukce, kontrola řízení jakosti, výrobní a ekonomické úseky).
 • Spolupráce s autorizovanými zkušebnami.
 • Zajišťování sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných legislativních předpisů.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické a technologické dokumentace kožedělné a obuvnické výroby.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 41 075 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování usní, plastů a pryže 32-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3231N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže 3201R
KKOVTypeEnum.2 Technologická zařízení 3201R001
KKOVTypeEnum.3 Obuvnická technologie 3231N001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru textil a oděvnictví 3131N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru textil 3107R
KKOVTypeEnum.2 Textilní technologické procesy 3107R008
KKOVTypeEnum.3 Textilní technologické procesy 3131N001

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný kožařský technik technolog / samostatná kožařská technička technoložka (32-036-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.D.1047 Stanovování technologických postupů a technologických podmínek pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.7321 Vypracovávání technologické dokumentace pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.6001 Výpočty norem a normativů v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3113 Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.2923 Volba výrobních zařízení pro kožedělnou a obuvnickou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1902 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné a obuvnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3132 Sestavování operativních plánů kožedělné a obuvnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3312 Zjišťování příčin snížené kvality a řešení technologických problémů v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.Z.1901 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3311 Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.3131 Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.1051 Vedení technické a technologické dokumentace v kožedělné a obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0097 normy a technické podklady v obuvnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e23._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnické a kožedělné výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e23._.0002 materiály v obuvnické výrobě (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0050 technologie výroby obuvi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0001 technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0090 normy a technické podklady v kožedělné výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.