Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7660

Dramaturg

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavování návrhů dramaturgických plánů.
 • Výběr vhodných děl, spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
 • Autorské úpravy dramatických textů a libret.
 • Poskytování poradenských služeb v uměleckých agenturách umělcům a pořadatelským zařízením.
 • Zajišťování dodání studijních a notových materiálů.
 • Tvůrčí spolupráce s autory, skladateli, překladateli a inscenátory.
 • Spolupráce na návrzích tiskovin k inscenacím, kontrola textů pro titulkovací zařízení.
 • Prověřování finanční náročnosti navrhovaných titulů z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv.
 • Umělecké hodnocení uváděných inscenací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 26542 - Dramaturgové
 • 2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2654 Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti http://data.europa.eu/esco/isco/C2654

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 8104T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dramatická umění 8203T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 8104R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3001 Posuzování scénářů jako celku z hlediska možností jevištního ztvárnění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.2023 Sestavování návrhů dramaturgických plánů a umělecké koncepce v divadlech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.5621 Propočítávání finanční náročnosti dramatických děl z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3007 Umělecké hodnocení dramatických děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2007 Spolupráce s autory, skladateli a překladateli při realizaci dramatických děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.3043 Kontrola textů pro titulkovací zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2001 Spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce divadelní hry a podoby scén 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.9091 Tvorba tiskovin k dramatickým dílům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2005 Autorské úpravy dramatických textů a libret 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0035 dramaturgie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.