Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5097

Projektant sítí elektronických komunikací

Projektant sítí elektronických komunikací vykonává odborné projektové práce, zpracovává koncepční a systémové části projektové dokumentace a komplexně zajišťuje, řídí a organizuje úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy rozsáhlých projektů sítí elektronických komunikací.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Inženýr telekomunikací projektant, Specialista plánování produktů, Projektant optických sítí, Projektant bezdrátových sítí, Projektant slaboproudých metalických sítí, A Network Design Engineer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza zakázky z hlediska základních sociologických, provozně technických, tvůrčích a dalších problémů.
 • Příprava technických, ekonomických a jiných podkladů potřebných pro realizaci rozsáhlého projektu sítí elektronických komunikací.
 • Řízení a kontrola zpracování projektové dokumentace a projektového odborného týmu.
 • Tvorba koncepcí informačních struktur.
 • Kmitočtové plánování a řešení energetických bilancí.
 • Tvorba technologických postupů a tvorba technologických výkresů.
 • Tvorba částí projektové nebo prováděcí dokumentace sítí a systémů elektronických komunikací.
 • Integrace a konsolidace dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtu projektu.
 • Kontrola a zajišťování plnění zákonů, norem a vyhlášek souvisejících s oblastí telekomunikací.
 • Navrhování inovačních podnětů a zpracování odborných studií k dosažení co nejlepších technických i ekonomických parametrů.
 • Jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich stanoviska ke stavbě.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti sítí elektronických komunikací.
 • Výkon autorského dozoru.
 • Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání.
 • Vedení příslušné projektové dokumentace včetně archivace.

CZ-ISCO

 • 21532 - Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
 • 2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) (CZ-ISCO 2153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 47 511 Kč 86 196 Kč 134 840 Kč - - -
Středočeský kraj 41 653 Kč 59 564 Kč 82 833 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 65 784 Kč 44 673 Kč
21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací 87 132 Kč 48 313 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací http://data.europa.eu/esco/isco/C2153

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOVTypeEnum.2 Počítačové a komunikační systémy 3902T045

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace autorizovaného technika ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 - 6

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.5250 Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2714 Tvorba technologických postupů, technologických výkresů a další dokumentace v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9043 Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1082 Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.1435 Vedení odborného týmu projektantů v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2009 Řízení odborných činností při zpracovávání projektové dokumentace v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3426 Zajišťování plnění zákonů, norem a vyhlášek souvisejících s oblastí sítí elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2711 Zpracovávání projektové dokumentace, dokladových částí projektů a technických výpočtů pro sítě elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1071 Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1087 Ovládání grafických programů pro projektování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2712 Tvorba koncepcí informačních struktur v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.3002 Vykonávání autorského dozoru v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11.D.6020 Formulace požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.3713 Zpracování odborných stanovisek, posudků a oponentur k výzkumným úkolům v oblasti elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.1247 Volba vhodného technologického řešení a technologických postupů pro projektovou přípravu projektů sítí elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1246 Zpracování systémového návrhu řešení elektronického komunikačního systému 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0048 projektování sítí elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0004 pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0012 vláknová optika a optické komunikace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.3 Autorská práva a licence 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 4
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.