Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100926

Chovatel a ošetřovatel prasat

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stock breeder
Nadřízené povolání: Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců, Chovatel a ošetřovatel skotu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií prasat.
 • Napájení jednotlivých kategorií prasat.
 • Zabezpečit hygienu chovu prasat, ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována.
 • Uplatňování požadavků na welfare chovu jednotlivých kategorií.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech prasat rozlišených dle chované kategorie prasat (jalové, březí, kojící prasnice, odchov selat, výkrm prasat, inseminačních stanic kanců).
 • Zajištění a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu.
 • Označování prasat.
 • Přesuny jednotlivých kategorií prasat.
 • Vyskladňování prasat.
 • Vedení základní evidence.

CZ-ISCO

 • 61212 - Chovatelé a ošetřovatelé prasat
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) http://data.europa.eu/esco/isco/C6121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka prasat (41-045-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.8082 Evidence a označování prasat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.4202 Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8002 Příprava a dávkování krmiva pro prasata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.5005 Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8431 Řízení reprodukčního cyklu prasnic 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.6100 Manipulace s prasaty při transportech na jatka s ohledem na welfare 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8160 Zacházení s prasaty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8161 Napájení a krmení prasat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8162 Péče o zdraví prasat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8163 Reprodukce prasat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8164 Péče o narozená selata a o jejich správný růst 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0074 welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0080 krmení hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.