Typ JP ID
Povolání 103126

Technik železniční sdělovací a zabezpečovací techniky

Technik sdělovací a zabezpečovací techniky zajišťuje technický provoz, údržbu a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železniční dopravě.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektronických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Návěstní technik, Signalling and Interlocking systems technician, Sicherheits und Telekommunikationstechniker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování bezporuchového technického provozu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železniční dopravě.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při údržbě a opravách sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Čtení technických výkresů, prováděcí a projektové dokumentace sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železniční dopravě.
 • Diagnostika a lokalizace závad sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železniční dopravě.
 • Lokalizace a odstraňování závad zabezpečovacích zařízení nezjistitelných diagnostikou.
 • Zajišťování opravárenských činností při výluce, nehodách, mimořádných událostech a živelných pohromách.
 • Technologické práce ve výškách a na elektrickém zařízení.
 • Kontrolní měření elektrických parametrů, oživování a funkční zkoušky sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Údržba, seřizování a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení dle technické dokumentace a kontrola technických parametrů.
 • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u kabelových technologií pro slaboproud.
 • Zajišťování a koordinace servisních činností v případě odstraňování poruch.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 43233 - Provozní technici v dopravě
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43233 Provozní technici v dopravě 36 132 Kč 39 009 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Detekce poškození provozních zařízení (technickou poruchou, mechanickým poškozením, zanedbáním údržby, živelní pohromou, teroristickým nebo jiným cíleným útokem). 8
Zajištění technického provozu zařízení radiových a radiodispečerských sítí včetně dálkového ovládání hnacích vozidel, analogových linkových traktů (včetně diagnostických zařízení), dálkových a mezinárodních okruhů, rozhlasových zařízení, informačních zařízení. 7
Evidence poruchových hlášení včetně evidence způsobu jejich odstranění. 7
Úpravy zabezpečovacích zařízení při vypínání a opětovném zapínání zařízení, včetně zařízení a přezkoušení náhradních závislostí výměn na návěstidle u složitých staničních elektromechanických zařízení. 6
Seřizování a nastavování kolejových obvodů stejnosměrných a střídavých s impulsními a fázovými relé, s kolejovým automatickým vysílačem, frekvenčně pulsním dešifrátorem, a automatickým elektronickým souborem. 6
Udržování samostatných reléových stavědel pro posun a zařízení programového stavění výhybek, váhoměru a rychloměru na spádovištích. 6
Zajištění technického provozu funkčních celků: staničních zabezpečovacích zařízení (elektrodynamických a elektromechanických se světelnými návěstidly a kolejovými obvody, elektromechanických s vazbou na automatický blok, elektromechanických s více jak dvěma závislými stavědly, reléových, elektronických), dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, automatického traťového zabezpečovacího zařízení. 6
Měření elektrických parametrů zabezpečovacího zařízení elektromechanického, reléového, staničního, traťového, přejezdového, vlakového a zařízení po mechanizaci a automatizaci spádovišť. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
AKSO Elektrotechnika 2641M002
AKSO Elektrotechnika 2641M01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
AKSO Mechanik elektrotechnik 2641L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
AKSO Mechanik elektronik 2643L001
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Návěstní technik (37-068-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Osoba znalá – elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle odst. 4 přílohy 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 5 – Pracovníci znalí
 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2922 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, oživování, kontrolu, diagnostikování závad a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí apod. techniky 4 Nutné
e81.D.1237 Čtení výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci 4 Nutné
e81.D.6511 Diagnostikování poruch zařízení a sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.4022 Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky 4 Nutné
e81.D.1205 Měření elektrických veličin a parametrů zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, vyhodnocení naměřených veličin 4 Nutné
e81.A.3048 Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 4 Nutné
e81.D.1221 Provádění údržby a oprav elektrických silnoproudých rozvodů, jejich součástí a zařízení 4 Výhodné
e71.D.8213 Vedení technické dokumentace 4 Nutné
e81.D.3752 Kontrola stavu a fungování elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky 4 Nutné
e81.A.3010 Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení 4 Nutné
e81.D.8131 Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení 4 Nutné
e81.D.8012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole 4 Nutné
e81.D.3762 Kontrola a provádění funkčních zkoušek zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 4 Nutné
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 4 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 Nutné
h22._.0091 kvalitativní požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro železniční dopravní cestu 4 Nutné
h22._.0006 provozní řády rádiových sítí 4 Nutné
h22._.0092 interní normy železniční dopravy 4 Nutné
h22._.0094 předpisy železniční dopravy 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Klaustrofobie.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle osob vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.