Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30634

Svářeč plastů

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: European Plastictics Welder
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Příprava svarových spojů a jejich následné opracování.
  • Obrábění materiálů ručním i strojním způsobem.
  • Provádění svarového spoje s použitím příslušných strojů a zařízení.
  • Posuzování jakosti vlastnoručně provedených svarových spojů.
  • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti ve svařování a se svářečským dozorem.
  • Zajišťování technologických změn.
  • Vedení technické dokumentace vztahující se ke svarovému spoji.

CZ-ISCO

  • 72121 - Svářeči
  • 7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 913 Kč 37 458 Kč 50 708 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 621 Kč 33 261 Kč 49 100 Kč - - -
Pardubický kraj 28 418 Kč 39 824 Kč 50 354 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 296 Kč 32 001 Kč 43 237 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 415 Kč 31 220 Kč 40 459 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 945 Kč 33 382 Kč 45 398 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi 34 475 Kč -
72121 Svářeči 34 663 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi http://data.europa.eu/esco/isco/C7212

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
  • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
    Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
  • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
    Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
  • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
  • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technická chemie a chemie silikátů 28-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Tvářeč/tvářečka plastů pro letadla (23-136-H)
  • Lepič/lepička vrstvených konstrukcí letadel (23-133-H)

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz spolu s Osvědčením k oprávnění rozsahu činností) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz spolu s certifikátem Evropský svářeč plastů – EPW - European Plastics Welder) zkouška pro odbornou způsobilost podle ČSN EN 13067 a pravidel Evropské svářečské federace (European Welding Federation) Doc. 581-01 EWF

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4083 Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2926 Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3068 Svařování svarových spojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1035 Orientace v normách a v technických podkladech pro svařování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1133 Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0039 svařovací stroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

  • Onemocnění oběhové soustavy
  • Poruchy termoregulace
  • Onemocnění ledvin
  • Závažná endokrinní onemocnění
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
  • Poruchy sluchu
  • Chronické záněty středouší
  • Tinnitus
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
  • Nemoci cév a nervů horních končetin
  • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
  • Poruchy vidění
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
  • Klaustrofobie
  • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
  • Závrať jakékoliv etiologie
  • Duševní poruchy
  • Poruchy chování
  • Drogová závislost v anamnéze
  • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.