Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 170

Lodník

Lodník vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla na všech vodních cestách nebo vodních cest námořního charakteru pod dohledem kapitána, při zachování jeho odpovědnosti za provoz plavidla, v souladu s příslušným oprávněním a plavebními předpisy a normami.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: vodní doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Der Bootsmann, Der Matrose, Boatman
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, nebo dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 83501 - Lodníci
  • 8350 - Pracovníci lodní posádky

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8350 Pracovníci lodní posádky http://data.europa.eu/esco/isco/C8350

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lodník 23-65-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník - lodní doprava 2365H009
KKOVTypeEnum.3 Lodník 2365H02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Kvalifikace Lodník – odborná způsobilost podle mezinárodních předpisů STCW a podle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24.A.4020 Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6031 Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3911 Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.C.2021 Přijímání a předávání nákladu přepravovaného na plavidlu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3927 Kontrola převzatého a odesílaného zboží v lodním a překladním provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.8011 Vedení evidence a agendy plavidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6005 Vedení plavidla pod dohledem kapitána 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6001 Ovládání různých typů plavidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6015 Kormidlování plavidla s vlastní strojním pohonem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.A.6011 Vyvazování plavidel, příprava kotev a zaplétání lan na plavidle 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.1091 Organizace činnosti strojní posádky na plavidle 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.4021 Používání lodní radiostanice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24._.0002 činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka plavidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0011 principy obsluhy, údržby a opravy strojního vybavení plavidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0071 pravidla a postupy pro nakládku, vykládku a manipulaci s přepravovaným zbožím v přístavech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0004 předpisy pro provoz na vodních plochách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0065 pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0064 námořní komunikační, radarové a antikolizní prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0066 lodní elektrické přístroje, zařízení a jejich ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0005 legislativa a technické normy upravující vodní dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b03 Numerická způsobilost 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.