Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30816

Kormidelník

Kormidelník obsluhuje a ovládá kormidlo plavidla s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla, v souladu s příslušným oprávněním a plavebními předpisy a normami.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: vodní doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha kormidla, Der Steuermann, Steersman
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, nebo dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 83509 - Ostatní pracovníci lodní posádky
  • 8350 - Pracovníci lodní posádky

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8350 Pracovníci lodní posádky http://data.europa.eu/esco/isco/C8350

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lodník 23-65-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník - lodní doprava 2365H009
KKOVTypeEnum.3 Lodník 2365H02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz kormidelníka, odborná způsobilost podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Kvalifikace Lodník – odborná způsobilost podle mezinárodních předpisů STCW a podle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz Lodního strojníka, odborná způsobilost podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24.B.6015 Kormidlování plavidla s vlastní strojním pohonem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.C.2021 Přijímání a předávání nákladu přepravovaného na plavidlu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3911 Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3931 Kontrola technického stavu říčního plavidla (kormidelních zařízení, signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.8011 Vedení evidence a agendy plavidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.A.4001 Ošetřování a údržba plavidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6001 Ovládání různých typů plavidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6005 Vedení plavidla pod dohledem kapitána 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6031 Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6021 Vyplouvání a kotvení s plavidlem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.A.4020 Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.B.6012 Vedení malého plavidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h24.B.4021 Používání lodní radiostanice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3014 Provádění kontrol stavu provozní a požární bezpečnosti, pomůcek a prostředků první pomoci a hasebních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24._.0001 předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0002 činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka plavidla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0065 pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0064 námořní komunikační, radarové a antikolizní prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0071 pravidla a postupy pro nakládku, vykládku a manipulaci s přepravovaným zbožím v přístavech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0072 zásady kotvení, vyvazování a vyvažování plavidel v různých podmínkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0066 lodní elektrické přístroje, zařízení a jejich ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b03 Numerická způsobilost 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.