Typ JP ID
Povolání 5086

Samostatný technik sítí elektronických komunikací

Samostatný technik sítí elektronických komunikací provádí nebo řídí odborné činnosti v oblastech nebo částech, výstavby, provozu, údržby nebo kontroly sítí elektronických komunikací.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací, Samostatný technický pracovník pro servis sítí elektronických komunikací, Technik sítí elektronických komunikací, Electronic communications engineer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby komunikačních systémů a zařízení v sítích elektronických komunikací.
 • Koordinace a řešení úkolů při zavádění nových služeb v sítích elektronických komunikací.
 • Koordinace a provádění kontrol technických parametrů systémů a provozu v sítích elektronických komunikací.
 • Samostatné zpracování dílčích úloh a technických výpočtů.
 • Metodické řízení a kontrola zabezpečování služeb v sítích elektronických komunikací.
 • Navrhování nápravných opatření v oblasti provozu a údržby systémů a sítí elektronických komunikací.
 • Organizace technického provozu nebo údržby radiokomunikačních stanic, sítí a středisek.
 • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Spolupráce při řešení obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení.
 • Jednání se subdodavateli, případně vlastníky jiných sítí.
 • Optimalizace zásob náhradních dílů a koordinace jejich dodávek s dodavateli.
 • Vedení realizačních nebo provozních skupin pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Konzultační a poradenská činnost na národní nebo mezinárodní úrovni.

CZ-ISCO

 • 35229 - Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Optimalizace vztahu provozního a technického zajištění svěřené sítě elektronických komunikací. 9
Provedení analýz pro tvorbu technických projektů zařízení a sítí elektronických komunikací. 9
Provedení analýz při zavádění nových služeb v sítích elektronických komunikací. 9
Prošetření stížností klientů svěřené sítě elektronických komunikací. 9
Příprava podkladů nebo objednávek pro plánované nákupy materiálu. 8
Zajištění dodávek materiálu pro realizaci sítě elektronických komunikací. 8
Spolupráci při lokalizaci a odstranění poruch na zařízení a svěřených sítí. 8
Kontrola dodržování licenčních podmínek pro provoz zařízení a sítí. 8
Vyhodnocení funkčnosti a nastavení zařízení a sítě EK. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
AKVO Elektronika,telekomunik. 2612R019
KKOV Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru telekomunikace 2645N
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory 39xxR

Legislativní požadavky

 • doporučené - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 8 – Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.5250 Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty 6 Výhodné
e81.C.2424 Zajišťování technické agendy provozu sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.D.7421 Řešení úkolů souvisejících se zaváděním nových služeb v sítích elektronických komunikací 6 Nutné
e81.D.2435 Metodické řízení oblasti provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.Z.1421 Řízení skupin zaměstnanců služeb sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.Z.2421 Zajišťování technického provozu přenosových zařízení odborným dohledem a operativními opatřeními 6 Nutné
e81.Z.2355 Řízení kontrol technických parametrů spojovacích zařízení, přenosových zařízení nebo dálkových kabelů a telekomunikačního provozu 6 Nutné
e81.C.2426 Spolupráce s příslušnými odbornými složkami organizace v oblasti provozu sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.D.3433 Provádění běžných kontrolních činností při výstavbě, údržbě a opravách sítí a zařízení elektronických komunikací 6 Nutné
e81.Z.2354 Koordinace kontrolních činností v oblasti systémů a provozu sítí elektronických komunikací a technických parametrů spojovacích a přenosových zařízení 6 Nutné
e81.D.6580 Vyhodnocení výsledků kontrol včetně návrhů na nápravná opatření, vydávání posudků 6 Nutné
e81.D.2353 Stanovení příslušných nápravných opatření k odstraňování nedostatků v oblasti sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.D.3001 Prošetřování stížností klientů 6 Nutné
e81.D.8435 Vedení příslušné dokumentace v oblasti telekomunikačního provozu 6 Nutné
e81.D.7711 Zpracovávání dílčích projektových podkladů v oblasti sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81.C.1431 Konzultační a poradenské činnosti v oblasti provozu, údržby a oprav zařízení a sítí elektronických komunikací 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 6 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 6 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 6 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 6 Nutné
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 6 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 Nutné
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 6 Nutné
e81._.0012 vláknová optika a optické komunikace 6 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 4
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 4
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 5
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 5
a13 Objevování a orientace v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.