Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5083

Technik projektant sítí elektronických komunikací

Technik projektant sítí elektronických komunikací zpracovává dílčí části projektové dokumentace v oblasti sítí elektronických komunikací, provádí technické výpočty pro projekci a výstavbu přenosových sítí a systémů nebo může být pověřen vedením a prováděním dílčích částí projektů.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Projektant optických sítí, Projektant bezdrátových sítí, Projektant slaboproudých metalických sítí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza dílčích částí zakázky z hlediska základních sociologických, provozně technických, tvůrčích a dalších problémů.
 • Předběžný průzkum staveniště a jeho okolí, prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro daný účel.
 • Vypracování a stanovení cílových představ a jejich odsouhlasení se stavebníkem.
 • Samostatné vypracovávání dílčích projektových úloh a technických výpočtů.
 • Provádění odborných projekčních prací.
 • Tvorba technických výkresů.
 • Tvorba částí projektové nebo prováděcí dokumentace sítí a systémů elektronických komunikací.
 • Vypracování dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtu projektu.
 • Předběžné projednávání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich stanoviska ke stavbě.
 • Zajišťování potřebných rozhodnutí a výjimek k realizaci stavby případná koordinace s ostatními stavebníky.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti sítí elektronických komunikací.
 • Archivace projektové nebo prováděcí dokumentace.

CZ-ISCO

 • 35222 - Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3522 Technici v oblasti telekomunikací http://data.europa.eu/esco/isco/C3522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-L/51
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645M01
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645L51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Mechanik elektrotechnik 2641L01
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička inženýrinku (26-058-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace autorizovaného technika ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 - 6
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1128 Zpracování projektové dokumentace vnitřní infrastruktury elektronického komunikačního systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7712 Vypracovávání dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtům projektů sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2711 Zpracovávání projektové dokumentace, dokladových částí projektů a technických výpočtů pro sítě elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7001 Příprava podkladů pro územní a stavební řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2002 Zajišťování údajů z katastru nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.2008 Zajišťování potřebných rozhodnutí a výjimek k realizaci staveb, koordinace s ostatními stavebníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2711 Předávání projektové dokumentace sítí elektronických komunikací k vyjádření příslušných organizací a orgánů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1131 Provádění autorského dozoru projektanta nad budováním elektronické infrastruktury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8714 Vedení příslušné dokumentace v oblasti projektování sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8712 Archivace dokumentace v oblasti projektování sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1087 Ovládání grafických programů pro projektování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0012 vláknová optika a optické komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0004 pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0048 projektování sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.3 Autorská práva a licence 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.3 Autorská práva a licence 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Imunodeficitní stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.