Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30044

Technik dispečer sítí elektronických komunikací

Technik dispečer sítí elektronických komunikací kontroluje parametry a provoz svěřené části sítě elektronických komunikací v reálném čase a řídí pracovníky poruchových osádek, kteří zajišťují její plynulý a bezporuchový provoz.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor provozu sítě elektronických komunikací, Dispečer, Technik sítí elektronických komunikací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování plynulého a bezporuchového provozu sítě elektronických komunikací při dodržování standardů nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování činností dle dispečerského řádu a provozních instrukcí.
 • Sledování správného nastavení výkonových požadavků a bezpečnostních nároků na provoz sítě elektronických komunikací.
 • Monitoring parametrů sítě v reálném čase.
 • Kontrola nastavení a zabezpečení sítě elektronických komunikací před neoprávněnými přístupy zvenčí.
 • Realizace činností spojených s obsluhou automatizačních a kontrolních prvků a systémů sítí elektronických komunikací.
 • Předcházení vzniku neočekávaných problémů a rizik při přenosu dat.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti provozu sítí elektronických komunikací.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových osádek.
 • Testování, kontrola a znovuuvedení do provozu sítě elektronických komunikací.
 • Evidence technických dat o průběhu provozu sítě elektronických komunikací.
 • Komunikace se zástupci organizací, samostatnými právními subjekty nebo orgány státní správy připojenými na síť elektronických komunikací.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 35227 - Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč
35227 Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 47 083 Kč 39 524 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3522 Technici v oblasti telekomunikací http://data.europa.eu/esco/isco/C3522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-L/51
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645M01
KKOVTypeEnum.3 Telekomunikace 2645L51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOVTypeEnum.3 Elektrotechnika 2641M01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.4432 Lokalizace poruch účastnických vedení a jejich odstraňování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2423 Vyřizování reklamací služeb sítě elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2426 Spolupráce s příslušnými odbornými složkami organizace v oblasti provozu sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1068 Měření a evidence elektrických a neelektrických veličin a parametrů podle kontrolního protokolu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2356 Operativní řízení provozu sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3351 Zajišťování kontrolní činnosti technického provozu sítí elektronických komunikací a stavu zařízení elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3428 Provádění opatření při mimořádných stavech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.1878 Řízení zásahů poruchových čet při poruchách sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1241 Kontrola nastavení a zabezpečení sítě elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2718 Shromažďování a distribuce informací k řízení provozu sítě elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8015 Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem sítě elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3755 Provádění kontrol systémů, provozu a provozních parametrů sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8439 Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v sítích elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0005 měření provozních veličin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0092 standardy a procesy dohledových center v oblasti elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0086 struktura a pravomoci autorit v oblasti elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0025 software a komunikační rozhraní pro dohledová centra elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
4.4 Ochrana životního prostředí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Imunodeficitní stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.