Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102127

Montér optických kabelů

Montér optických kabelů montuje optické rozvaděče a spojky a instaluje, udržuje a opravuje optické kabely pro provoz úseků sítí elektronických komunikací realizovaných optickými vlákny a optickými kabely.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Montér optických sítí, Montér sítí elektronických komunikací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Používání stanovených pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Čtení stavebních nebo technických výkresů, obvodových schémat a projektové dokumentace.
 • Vytváření prostupů stavebními konstrukcemi.
 • Příprava optického kabelu k montáži.
 • Instalace všech druhů optických kabelů (zafukováním, zatahováním).
 • Příprava optických vláken ke svařování a spojování.
 • Svařování a spojování optických vláken.
 • Vizuální kontrola optických konektorů a kontrola kvality spojení, čištění.
 • Montáž kabelových skříní a rozvaděčů.
 • Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.
 • Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy.
 • Instalace koncových zařízení elektronických komunikací.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Obsluha, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní a opravárenské práce.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
 • 7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 7422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 30 122 Kč 43 732 Kč 58 593 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 400 Kč 47 274 Kč 52 795 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 230 Kč 31 527 Kč 40 578 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 30 579 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií http://data.europa.eu/esco/isco/C7422

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Spojový mechanik 26-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí 2659H
KKOVTypeEnum.3 Spojový mechanik 2659H001
KKOVTypeEnum.3 Spojový mechanik-sdělovací sítě 2659H002

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.3 Elektromechanik 2652H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka optických kabelů (26-055-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.6001 Příprava spojového materiálu před montáží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1046 Svařování a spojování optických vláken 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3041 Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.6432 Pokládka kabelů sítí elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1077 Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3111 Montáž kabelových skříní a rozvaděčů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1037 Manipulační a přípravné práce při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3109 Instalace zařízení elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.1017 Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.2936 Dodržování stanovených postupů a volba vhodného nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3086 Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.5017 Čištění a inspekce kvality spojení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3050 Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1237 Čtení výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4435 Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0012 vláknová optika a optické komunikace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0037 optoelektronické přístroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0070 předpisy a technické normy pro neionizující záření a lasery 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Klaustrofobie
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.