Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25025

Samostatný kartograf

Samostatný kartograf komplexně provádí nejsložitější kartografické činnosti včetně jejich projektování a vyhodnocování.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný kartograf, Cartographer, Tvůrce map
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepce obsahového i výrazového řešení kartografických děl.
 • Provádění generalizace dat pro kartografickou tvorbu.
 • Projektování, vyhodnocování a provádění složitých kartografických činností.
 • Zajišťování tvorby, obnovy a tisku státních mapových děl, kartografických děl a jiných publikací.
 • Provádění systémových specializovaných prací v oblasti kartografie.
 • Kontrola správnosti, úplnosti a kvality kartografických děl.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Vedení archivu tiskových podkladů státních mapových děl a publikací.

CZ-ISCO

 • 21650 - Kartografové a zeměměřiči
 • 2165 - Kartografové a zeměměřiči

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kartografové a zeměměřiči (CZ-ISCO 2165)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 36 060 Kč 41 199 Kč 49 477 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 559 Kč 32 711 Kč 41 680 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 286 Kč 38 979 Kč 46 978 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2165 Kartografové a zeměměřiči 39 372 Kč 36 602 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2165 Kartografové a zeměměřiči http://data.europa.eu/esco/isco/C2165

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kartografie 1302R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru geodézie a kartografie 3646R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru geografie 1301R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15.D.2014 Zpracování koncepce, obsahového i výrazového řešení při realizaci tvorby a obnovy kartografických děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2016 Zpracování technických a normativních předpisů v oblasti kartografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.3011 Kontrola správnosti, úplnosti a kvality realizace ucelených technologických etap tvorby a obnovy mapových děl, provádění kartografických revizních prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.6011 Analyzování dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.8014 Vedení dokumentace o provádění nejsložitějších kartografických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.4013 Tvorba, obnova a tisk státních mapových děl a ostatních kartografických děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.4015 Vedení archivu tiskových podkladů státních mapových děl a publikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.7042 Provádění složitých kartografických činností, včetně jejich projektování a vyhodnocování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0001 kartografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0002 topografie - místopis 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0009 geografické informační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0010 kartografické informační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0014 metody a postupy zpracování geografických dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0015 metody a postupy zpracování kartografických dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.