Typ JP ID
Specializace 30886

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem ve slévárenské výrobě.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: slévárenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Forman, Shift leader, Mistr provozu
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku slévárenské výroby.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Zajišťuje základní personální činnosti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.
 • Koordinování technologického procesu slévárenské výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31213 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
 • 3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství (CZ-ISCO 3121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 27 009 Kč 34 244 Kč 99 901 Kč - - -
Plzeňský kraj 31 195 Kč 41 552 Kč 54 889 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 985 Kč 45 839 Kč 49 841 Kč - - -
Ústecký kraj 35 882 Kč 42 707 Kč 58 043 Kč - - -
Pardubický kraj 33 016 Kč 38 259 Kč 43 471 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 524 Kč 42 666 Kč 86 113 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 786 Kč 45 788 Kč 57 005 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 45 684 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a organizace práce při montáži, opravách a údržbě MaRZ, zabezpečovacího a telekomunikačního zařízení v slévárenských a energetických provozech. 9
Řízení práce a přímé řízení provozu svěřených technologických úseků slévárenských provozů. 9
Řízení výrob s pevně danou technologií, chodem strojního zařízení a přesně vymezenými pracovními operacemi a návaznostmi na další technologické a pracovní úseky. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technik modelových zařízení 21-44-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace 2644M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace 2644L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Slévárenský technik mistr (21-036-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 4 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 Výhodné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Výhodné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.5001 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 Nutné
e71.B.2021 Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby 4 Nutné
e71.D.8111 Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku slévárenské výroby 4 Nutné
e71.D.3030 Používání systémů a standardů kvality ve slévárenském provozu 4 Nutné
e71.D.3214 Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních předpisů a požární ochrany a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 Nutné
e71.C.6157 Motivování zaměstnanců 4 Nutné
e71.D.3215 Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovištích, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 Nutné
e71.Z.5002 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 Nutné
e71.D.8713 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku slévárenské výroby, provádění úkonů jejich prvotní personální agendy 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.