Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30886

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem ve slévárenské výrobě.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovových odlitků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Forman, Shift leader, Mistr provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku slévárenské výroby.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Zajišťuje základní personální činnosti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.
 • Koordinování technologického procesu slévárenské výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31213 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
 • 3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství (CZ-ISCO 3121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 35 825 Kč 48 551 Kč 63 020 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 856 Kč 47 576 Kč 53 741 Kč - - -
Ústecký kraj 36 261 Kč 46 045 Kč 55 900 Kč - - -
Jihomoravský kraj 33 102 Kč 45 710 Kč 73 135 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 38 975 Kč 48 370 Kč 58 339 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 47 155 Kč -
31213 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství 43 045 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technik modelových zařízení 21-44-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace 2644M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace 2644L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová (21-036-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.5001 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.2021 Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8111 Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3030 Používání systémů a standardů kvality ve slévárenském provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3214 Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních předpisů a požární ochrany a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.C.6157 Motivování zaměstnanců 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3215 Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovištích, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.5002 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8713 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku slévárenské výroby, provádění úkonů jejich prvotní personální agendy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0008 zásady BOZP 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.