Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101742

Správce báze znalostí

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci.
 • Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí.
 • Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí.
 • Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům.
 • Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace.
 • Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí.
 • Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy.
 • Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu.
 • Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace.
 • Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí.
 • Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace.
 • Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.

CZ-ISCO

 • 25210 - Návrháři a správci databází
 • 2521 - Návrháři a správci databází

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Návrháři a správci databází (CZ-ISCO 2521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 575 Kč 71 021 Kč 143 778 Kč - - -
Středočeský kraj 36 790 Kč 54 629 Kč 98 063 Kč - - -
Ústecký kraj 35 309 Kč 61 230 Kč 93 470 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 689 Kč 63 121 Kč 110 830 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2521 Návrháři a správci databází 62 102 Kč 46 071 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2521 Návrháři a správci databází http://data.europa.eu/esco/isco/C2521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně báze znalostí (72-001-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.B.4011 Orientace ve fungování technických a programových prostředků, na nichž je báze znalostí provozována 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8010 Využívání přístupových algoritmů k jednotlivým záznamům v bázi znalostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8009 Aplikace metod tvorby záznamů, ukládaných v bázi znalostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4443 Využívání ochran obsahu báze znalostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2111 Uplatňování metod autorizace přístupu oprávněných osob k jednotlivým záznamům v bázi znalostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.8501 Vedení statistik využívání obsahu báze znalostí oprávněnými uživateli a hodnocení efektivity jejího využívání 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i52.D.6101 Sledování trendů rozvoje managementu znalostí a hledání možností jejich praktické aplikace v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.8401 Zálohování a archivace nepoužívaných záznamů v bázi znalostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.