Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103123

Návrhář podnikových procesů

Návrhář podnikových procesů analyzuje, navrhuje a optimalizuje procesy systému řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, případně procesy pro dodržení kvality ICT služeb. Změny implementuje prostřednictvím informačních technologií, zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů, nastavuje a zlepšuje metriky vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity tak, aby se naplnili cíle a poslání organizace, jejíž je zaměstnancem.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Business proces designer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace různých druhů podnikových procesů (např. finance, obchod, výroba v různých odvětvích).
 • Vedení optimalizačních workshopů.
 • Analýza a zlepšování procesů na základě výstupů z optimalizačních workshopů.
 • Návrh, příprava a testování navržených řešení.
 • Analýza provedených testů.
 • Implementace navržených změn procesů s pomocí IT.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Nastavení a zlepšování systému procesního řízení (Business Process Management Systém – BPMS) a správa procesního modelu.
 • Stanovení cílů, opatření, metrik a priorit projektů týkajících se zlepšování procesů.
 • Příprava a dodání podkladů stakeholderům k oblasti procesního řízení v odpovídajícím formátu.

CZ-ISCO

 • 25110 - Systémoví analytici
 • 2511 - Systémoví analytici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví analytici (CZ-ISCO 2511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 510 Kč 70 658 Kč 132 422 Kč - - -
Jihočeský kraj 39 970 Kč 60 222 Kč 93 517 Kč - - -
Ústecký kraj 29 754 Kč 59 786 Kč 104 894 Kč - - -
Královéhradecký kraj 38 117 Kč 64 444 Kč 85 693 Kč - - -
Pardubický kraj 35 360 Kč 52 527 Kč 81 660 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 481 Kč 51 712 Kč 92 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2511 Systémoví analytici 65 464 Kč 48 460 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2511 Systémoví analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát architekta podnikových procesů OCEB2 (OMG Certified Expert in BPMN 2 - Business Process Model and Notation; Object Management Group standard)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát řízení jakosti Kaizen
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z metodiky zlepšování procesů Lean Six Sigma Green Belt
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z oblasti procesního a projektového řízení Lean Six Sigma Black Belt

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53.D.3911 Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.4121 Testování aplikací a úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2043 Uplatňování principů řízení procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.6131 Zpracovávání procesních analýz 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2236 Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.D.1079 Orientace v metodách poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6214 Metodické stanovování cílů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1067 Orientace v klíčových principech řízení projektu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1011 Schopnost rychlé orientace v podnikových procesech z oboru zákazníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1046 Orientace v legislativě týkající se IT 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.