Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103120

Architekt IT v sektoru státní správy

Podnikový architekt IT v sektoru státní správy posuzuje všechny prvky tvořící státní organizaci v jejích souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování v oblasti architektury IT řešení ve státní organizaci s velkým akcentem na zákonem dané povinnosti. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav státní organizace. Inicializuje proces transformace strategické a IT vize a strategie a spolupracuje na jeho legislativním popisu a realizaci. Navrhuje základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem ve státním sektoru.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Enterprise Architekt v sektoru státní správy
Nadřízené povolání: Podnikový architekt IT
Příbuzné specializace: Podnikový architekt IT v komerčním sektoru, Business Architect
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění srozumitelnosti, publikace a propagace strategie organizace v sektoru státní správy, případně její tvorba prostřednictvím navrhování a správy komplexních IT řešení.
 • Zaštítění procesu formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu organizace v sektoru státní správy prostřednictvím IT řešení.
 • Návrh pozitivní změny v oblasti IT řešení prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně poskytovaných službách fyzickým a právnickým osobám v ČR organizacemi sektoru státní správy.
 • Konzultace, vysvětlení a přesvědčení stakeholderů o principech a přínosech podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy.
 • Analýza úrovně vyspělosti podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy, definice metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Tvorba vize podnikové architektury a její prezentace stakeholderům v rámci organizace a získání svolení pro realizaci.
 • Návrh vhodného metodického rámce - PeaF, TOGAF, Zachman a další a získání souhlasu výkonného managementu.
 • Zajištění změny motivačního modelu prostřednictvím IT řešení v organizaci sektoru státní správy a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definice Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy).
 • Výběr a implementace nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Návrh řídících mechanismů - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci sektoru státní správy (governance) prostřednictvím řešení architektury IT.
 • Tvorba plánů implementace governance podnikové architektury, gap analýzy a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžná konzultace při implementaci governance podnikové architektury v rámci organizace sektoru státní správy.
 • Podíl na pravidelném plánování v souladu s cíli v organizace sektoru státní správy a na aktualizaci strategického směřování v souladu s legislativou ČR, EU s dopadem na architekturu IT.
 • Definice modelu vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Tvorba a udržování Modelu podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik v souvislosti s posláním organizace sektoru státní správy.
 • Průběžná analýza a vyhodnocení informace v Modelu organizace a jeho údržba ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definice klíčových projektů, které přímo vedou k naplnění poslání organizace a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, dohled nad jejich realizaci a vyhodnocení jejich přínosů.

CZ-ISCO

 • 25110 - Systémoví analytici
 • 2511 - Systémoví analytici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví analytici (CZ-ISCO 2511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 510 Kč 70 658 Kč 132 422 Kč - - -
Jihočeský kraj 39 970 Kč 60 222 Kč 93 517 Kč - - -
Ústecký kraj 29 754 Kč 59 786 Kč 104 894 Kč - - -
Královéhradecký kraj 38 117 Kč 64 444 Kč 85 693 Kč - - -
Pardubický kraj 35 360 Kč 52 527 Kč 81 660 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 481 Kč 51 712 Kč 92 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2511 Systémoví analytici 65 464 Kč 48 460 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2511 Systémoví analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901T

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z oblasti návrhu podnikové architektury TOGAF Level 1
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z oblasti návrhu podnikové architektury Zachman Certification
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát grafického modelovacího jazyka Archimate Certfification

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.1079 Orientace v metodách poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6214 Metodické stanovování cílů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.7420 Tvorba modelu podnikové architektury ve standardním modelovacím jazyce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6213 Zpracovávání dopadu strategických plánů a vizí informačních technologií v rámci řízení fungování informačního systému organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1041 Orientace v legislativě a standardech týkajících se IT ve státní správě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1008 Posuzování a ovlivňování strategického plánování státní organizace v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1011 Orientace v klíčových principech řízení projektů ve státním sektor 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1088 Orientace v organizačním členění příslušné organizace státní správy a podřízených organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0003 zásady vedení porad 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0006 management ve státním sektoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.