Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103115

Manažer kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Cyber Security Manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení programů a komplexních projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech jejich fázích.
 • Řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení projektových týmů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech.
 • Nastavení motivace členů projektů k efektivnímu výkonu.
 • Koordinace postupů v programech a komplexních projektech k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů.
 • Vedení a spolurozhodování při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací směrem dovnitř týmu projektových manažerů i směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených společností.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení změn v programech a komplexních projektech.
 • Vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů.
 • Spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow souvisejících s řízením bezpečnosti informací.

CZ-ISCO

 • 25290 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
 • 2529 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2529)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 48 549 Kč 73 376 Kč 124 103 Kč - - -
Jihomoravský kraj 48 126 Kč 65 209 Kč 105 675 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 70 906 Kč 49 775 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2529 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2529

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.1067 Orientace v klíčových principech řízení projektu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1166 Orientace v legislativě v oblasti kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1028 Řízení rizik kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1029 Řízení zdrojů v kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1030 Uplatňování principů řízení kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1031 Dokumentace systému řízení kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1035 Řízení neshod a incidentů v kybernetické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1044 Aplikace norem souvisejících s oblastí informatické bezpečnosti do prostředí organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0005 metody a techniky hodnocení výkonu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0021 personální management 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0020 legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0025 kybernetická bezpečnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.