Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30953

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: BOZP a PO
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: OSH Manager, Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.

CZ-ISCO

 • 21497 - Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • 2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 771 Kč 55 711 Kč 101 157 Kč - - -
Středočeský kraj 35 274 Kč 50 164 Kč 86 043 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 472 Kč 51 273 Kč 92 142 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 144 Kč 55 888 Kč 79 752 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 609 Kč 58 341 Kč 100 162 Kč - - -
Ústecký kraj 34 839 Kč 54 861 Kč 108 940 Kč - - -
Liberecký kraj 35 648 Kč 50 034 Kč 88 646 Kč - - -
Královéhradecký kraj 35 729 Kč 52 842 Kč 74 238 Kč - - -
Pardubický kraj 30 910 Kč 38 194 Kč 54 482 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 658 Kč 46 838 Kč 63 182 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 126 Kč 51 912 Kč 84 855 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 408 Kč 48 225 Kč 76 260 Kč - - -
Zlínský kraj 30 219 Kč 42 904 Kč 69 924 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 785 Kč 49 034 Kč 74 062 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 51 244 Kč 45 457 Kč
21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví 54 704 Kč 44 695 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2149 Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2149

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostní inženýrství 3908T002
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie 1407T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství 4107T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství 4101T

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka BOZP (39-005-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.2009 Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2701 Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3271 Hodnocení a řízení rizik BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2071 Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.3541 Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2021 Jednání s kontrolními orgány 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3004 Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3003 Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.5001 Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.C.6011 Školení vedoucích pracovníků v BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2001 Aplikace ergonomických přístupů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0099 legislativa BOZP 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0004 kategorizace prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0054 pracovní úrazy a nemoci z povolání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0012 systém řízení BOZP ve firmě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0021 státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0006 metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0007 technická bezpečnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf