Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101672

Správce veřejného pohřebiště

Správce veřejného pohřebiště zajišťuje správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.

Odborný směr: Územně samosprávní celky
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Správce pohřebiště, Pracovník hřbitovní správy, Správce hřbitova
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště.
 • Oznamování konce nájmu hrobových míst dosavadním uživatelům dle odpovídajícího zákona.
 • Uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.
 • Zpracování návrhů na stanovení cen nájmu hrobového místa a služeb s nájem spojených dle zásad cenové regulace, je li předepsaná.
 • Výběr tržeb za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené.
 • Zabezpečení souhrnu úkonů po skončení nájmu hrobového místa.
 • Dozor nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště.
 • Povolování a zajišťování pohřbívání lidských pozůstatků nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků.
 • Zajišťování doplňkových služeb a obslužných činností.

CZ-ISCO

 • 51630 - Pracovníci v pohřebnictví
 • 5163 - Pracovníci v pohřebnictví

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5163 Pracovníci pohřebních služeb a balzamovači http://data.europa.eu/esco/isco/C5163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost 6843M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veřejnosprávní činnost 6843L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech 6441L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Administrátor/administrátorka pohřebiště (69-019-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.D.8911 Vedení příslušné evidence zesnulých a evidence hrobů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.1060 Plánování péče o zeleň 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.9910 Vymezení náležitostí Řádu veřejného pohřebiště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.5910 Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.8910 Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.8913 Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.5911 Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2651 Zpracování řádu údržby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22.D.3002 Kontrola dodržování předpisů pro skladování a přepravu výstupních materiálů a odpadů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0091 pohřebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.